Vize 2050

Vážení zákazníci, občané, motoristé

Posláním členských společností ČAPPO je dodávat energii těm, kteří potřebují pohyb, mobilitu, pokrok a vývoj směrem vpřed.  Energie v dopravě již před více než sto lety doslova pohnula celým světem kupředu a bez ní si lze je těžko představit běžný život takový, jaký je.

Hluboce se všichni nepřetržitě zamýšlíme, jak toto naše poslání plnit co nejlépe, s minimem dopadů na životní prostředí a na okolní svět. Proto se na základě vidiny Evropské unie týkající se podstatného snižování emisí CO2 v celé společnosti do roku 2050 evropský rafinérský průmysl zavázal k plnění klimaticko-energetických cílů v dopravě. Jsou to vysoce ambiciózní, inovativní a často dech beroucí cíle díky velkému očekávání, která jsou s nimi spjata.  Jsou to zároveň cíle, se kterými se plně ztotožňuje ČAPPO a ke kterým se hlásí všechny naše členské firmy.

Na tuto společenskou výzvu asociace FuelsEurope, sdružující zásadní část evropského průmyslu dodávající energii dopravě, reaguje svojí Vizí 2050. Je to odpovědná, vědecká a ověřená představa o tom, jak dosáhnout klimatických cílů racionálně, inovativně a zároveň efektivně. Klíčovými body Vize 2050 jsou možné způsoby zásobování kapalnými palivy a produkty s nízkou uhlíkovou intenzitou a čím dál častější využití obnovitelných zdrojů, odpadu a zachyceného CO2 ve všech fázích zpracování a využití paliv v dopravě. Cesta k nízkoemisní společnosti je. Vede efektivnějším používáním nízkouhlíkových produktů nejen v dopravě, ale ve všech lidských činnostech, žádajících si energii. Přestože podíl obnovitelných zdrojů a alternativních paliv roste a poroste ještě rychleji, bude přinejmenším do roku 2030 většinový podíl energie v dopravě pocházet stále z ropy. Důležité však jsou vize, co potom. Vize 2050 ukazuje, že rozvoj udržitelných bezemisních nebo nízkoemisních kapalných paliv je možný a reálný a může průběžně akcentovat technický vývoj pohonů automobilů a plně respektovat i soudobý stav vozového parku, který se nepochybně nezmění ze dne na den. 

Jen vize a myšlenka nestačí. Realizmus, proveditelnost a udržitelnost jsou faktory, na která odpovědná společnost nemá zapomínat. A proto je evropská Vize 2050 rafinérského průmyslu podložena studiemi a návody, jak vizi naplnit.  Ať již dlouhodobá strategie rafinérského průmyslu pro nízkouhlíková kapalná paliva z roku 2018 anebo Studie společnosti Ricardo Plc., obě ukazují, že by většinové využití nízkouhlíkových kapalných paliv v dopravě mohlo snížit čisté emise CO2 až o 87 % v roce 2050 ve srovnání s rokem 2015. Je to podobné číslo, jaké slýcháme často u scénářů téměř úplné elektromobility, která však často zapomíná na klíčové sektory přepravy a mobility, jako je letecký průmysl nebo doprava nákladu zejména na dlouhé vzdálenosti. Strategie využití především nízkouhlíkových paliv popsaná Vizí 2050 tak nabízí z hlediska veřejných financí členských států až o 50 % dostupnější řešení, navíc i pro sektory dopravy, kde je zatím technologické řešení nahrazující kapalná paliva velmi vzdálené a také bez dopadů na výši daňových příjmů.

I v České republice musí podpora rozvoje alternativních paliv i infrastruktury odpovídat podmínkám a možnostem ČR a splňovat požadavky Evropské unie v postačující míře. Nízkouhlíková kapalná paliva mohou být jednou z nákladově nejefektivnějších možností snižování CO2 v dopravě.

Jsem rád, že Vám mohu naši Vizi 2050 a související dokumenty, o které se opírá, představit.

Jan Duspěva

Mgr. Jan Duspěva, předseda ČAPPO