Podmínky členství

1. Členem ČAPPO se může stát každá právnická osoba, která zpracovává ropu, nebo obchoduje či přepravuje ropu, ropné produkty a nebo vyrábí, zpracovává a distribuuje alternativní motorová paliva a je zapsána v obchodním rejstříku a vyhovuje podmínkám pro přijetí uvedeným v odstavci 2.

2. Hlavní podmínkou členství je trvalé provozování činnosti v některém z níže uvedených oborů na území ČR:

  1. přepracování ropy v českých rafinériích a výroba petrolejářských výrobků,
  2. dovoz, transport a skladování ropy a výrobků, jakož i export výrobků pocházejících z českých rafinérií,
  3. tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky,
  4. provozování sítě čerpacích stanic na pohonné hmoty,
  5. provozování terminálů na ropu a ropné výrobky,
  6. výroba a distribuce alternativních motorových paliv.

2.1 Pokud jde o činnost sub 2b) pak firmy, které dovážejí a vyvážejí ropu nebo výrobky pouze příležitostně a nikoliv pravidelně, v množstvích nevýznamných či silně kolísajících, nesplňují podmínku členství v ČAPPO.

3. Žádost o členství projednává představenstvo a schvaluje valná hromada ČAPPO.

4. Člen vstupuje do ČAPPO dobrovolně zasláním přihlášky představenstvu.

K písemné přihlášce je nutné přiložit prohlášení o akceptaci stanov, etických pravidel a vnitřních pravidel ČAPPO. Členství počíná datem přijetí přihlášky valnou hromadou.

5. Vnitřní organizace ČAPPO je otevřená. V jejím rámci mohou členové tvořit sekce, stálé pracovní skupiny a ad hoc pracovní skupiny.

6. Členové platí roční příspěvek na bankovní účet České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Zásady pro stanovení příspěvku a jeho výše jsou určeny valnou hromadou na základě návrhu představenstva vždy pro jednoroční období.

7. Členství v ČAPPO zaniká:

7.1 dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení z ČAPPO; vystupující člen však musí mít zaplacen příspěvek za příslušný rok, jinak je takovéto oznámení neplatné;

7.2 rozhodnutím představenstva v případech, kdy člen:

  1. nadále nesplňuje stanovené podmínky členství,
  2. neplní své povinnosti podle stanov nebo se chová způsobem difamujícím (ostudným),
  3. je v souvislosti s výsledkem soudního procesu v ČAPPO nežádoucí;

7.3 Proti rozhodnutí představenstva a zániku členství se člen může odvolat ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Odvolání má odkladný účinek.

8. Při přijetí za řádného člena ČAPPO platí firma zápisné, jehož výši určuje usnesení valné hromady členských firem.

9. Práva člena ČAPPO:

9.1 účastnit se valné hromady;

9.2 volit a být volen do orgánů ČAPPO;

9.3 navrhovat svolání valné hromady a porady představenstva, resp. body pro jejich program jednání;

9.4 předkládat návrhy a doporučení pro valnou hromadu a představenstvo;

9.5 účastnit se diskuse k návrhům předloženým valné hromadě a rozhodování o nich hlasováním;

9.6 uvádět na svém dopisním papíru členství v ČAPPO;

9.7 zúčastňovat se činnosti pracovních skupin.

10. Člen je povinen:

10.1 podporovat cíle Asociace a účastnit se její práce;

10.2 dodržovat stanovy, etická a vnitřní pravidla ČAPPO a přijatá usnesení;

10.3 dávat ČAPPO k dispozici informace, jež nejsou důvěrné povahy a jež ČAPPO potřebuje ke své práci;

10.4 dodržovat etické normy uznávané ČAPPO v zájmu posílení spolupráce mezi členy;

10.5 platit roční příspěvek.

11. Zápisné

Zápisné je jednorázový nevratný poplatek a pro nové členy činí 15 tis. Kč jak pro řádné členství, tak pro členství v odborných sekcích. Zápisné je splatné do 2 měsíců po schválení valnou hromadou na účet ČAPPO, totéž platí pro nově přijaté členy odborných sekcí.

12. Členský příspěvek

12.1 Řádné členství - stávající členové.

Členský příspěvek pro rok 2024 činí 330 tis. Kč.

12.2 Řádné členství - noví členové

Členský příspěvek pro nové řádné členy, přijaté na výroční valné hromadě v červnu 2024, činí 165 tis. Kč; členské firmy, přijaté na řádné valné hromadě v prosinci 2024, členský příspěvek za rok 2024 neplatí.

12.3 Členství v odborných sekcích - stávající členové

Členský příspěvek do odborných sekcí pro rok 2024 činí 50 tis. Kč.

12.4 Členství v odborných sekcích - noví členové

Členský příspěvek pro nové členy odborných sekcí, přijaté na výroční valné hromadě v červnu 2024, činí 25 tis. Kč; členské firmy, přijaté do odborných sekcí na řádné valné hromadě v prosinci 2024, příspěvek za rok 2024 neplatí.

Řádné členské příspěvky a příspěvky do odborných sekcí jsou splatné do 31. ledna každého kalendářního roku.

13. ČAPPO vydává jednou ročně výroční zprávu o své činnosti. Výroční zpráva je po projednání valnou hromadou zveřejněna na webu ČAPPO.