Stanovy asociace

Stanovy zájmového sdružení právnických osob - Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

§ 1
Název, sídlo a právní postavení

 1. Název zájmového sdružení je Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (dále jen „Asociace“).
 2. Sídlem Asociace je Praha.
 3. Asociace je zájmovým sdružením právnických osob založeným zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 11. 1992 podle § 20f a násl. občanského zákoníku a je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 58828 vedenou u Městského soudu v Praze.

§ 2
Poslání a předmět činnosti

 1. Posláním Asociace je zejména:
  1. chránit a prosazovat obecné a etické zájmy jejích členů na úseku nákupu, transportu, skladování a zpracování ropy, nákupu, transportu, skladování a odbytu ropných výrobků včetně jejich prezentace a při zpracování a distribuci alternativních motorových paliv;
  2. vytvářet u české veřejnosti pozitivní image petrolejářského průmyslu a obchodu a prohlubovat na veřejnosti, jakož i u vládních a nevládních orgánů a organizací nezkreslené chápání cílů Asociace;
  3. napomáhat členům Asociace při udržování a rozšiřování vztahů na zahraničních trzích;
  4. udržovat kontakty se zahraničními a tuzemskými profesními asociacemi a odbornými institucemi a reprezentovat členy Asociace v mezinárodních sdruženích, jakož i při vysílání a přijímání zahraničních delegací;
  5. sledovat tvorbu a realizaci právních předpisů a norem vztahujících se zejména k nákupu, transportu, skladování a zpracování ropy, nákupu, transportu, skladování a odbytu ropných výrobků, jakož i ke zpracování a distribuci alternativních motorových paliv;
  6. spolupracovat s příslušnými výbory obou komor Parlamentu České republiky, s orgány státní správy, vysokými školami a odbornými ústavy při projednávání zásadních otázek, majících vztah k zájmům členů Asociace a obhajovat jejich stanoviska;
  7. podporovat chování členů Asociace, které je v souladu s obchodními zvyklostmi, pravidly hospodářské soutěže a dobrými mravy.
 2. Předmět činnosti Asociace:
  1. poskytování odborných informací, konzultací, poradenských služeb a stanovisek členům i nečlenům Asociace a orgánům státní správy;
  2. příprava odborných stanovisek a doporučení orgánům státní správy při projednávání otázek týkajících se petrolejářského průmyslu a obchodu a souvisejících odvětví;
  3. vytváření podmínek pro shromažďování volně přístupných odborných informací a dat;
  4. podpora a formulace společných oprávněných zájmů členů Asociace;
  5. organizování vzniku volných ad hoc sdružení členů i nečlenů Asociace k realizaci předmětu činnosti Asociace uvedeného v předchozích odstavcích.

§ 3
Vznik a zánik členství v Asociaci

 1. Vznik členství:
  1. Členem Asociace se může stát každá právnická osoba, která má o členství zájem, je zapsána v obchodním rejstříku a na území České republiky vyvíjí pravidelnou podnikatelskou činnost alespoň v některém z těchto oboru činností:
   a) zpracování a přepracování ropy na ropné výrobky,
   b) nákup a prodej ropy nebo ropných produktů,
   c) přeprava a skladování ropy a ropných produktů,
   d) výroba, zpracování, distribuce alternativních motorových paliv nebo jejich komponent,
   e) výzkum a vývoj v petrolejářském průmyslu,
   f) zkušebnictví petrolejářských produktů,
   g) provozování sítě čerpacích stanic na pohonné hmoty,
   h) provozování terminálů na ropu a ropné produkty,
   i) je významným dodavatelem právnických osob podnikajících v oborech činnosti, uvedených pod písm. a) až h).
  2. Kromě podmínek uvedených v předchozím odstavci jsou podmínkami vzniku členství v Asociaci:
   a) podání písemné žádosti o členství v Asociaci,
   b) zaplacení jednorázového zápisného,
   c) projednání podané žádosti v představenstvu Asociace,
   d) rozhodnutí valné hromady Asociace o přijetí žadatele za člena Asociace,
   e) zaplacení ročního členského příspěvku.  
 2. Zánik členství
  1. Členství v Asociaci zaniká:
   a) dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení z Asociace,
   b) rozhodnutím představenstva Asociace o zániku členství v Asociaci v případech, kdy člen:
        ba)  nadále nesplňuje stanovené podmínky členství, nebo
        bb)  neplní své povinnosti podle stanov nebo se chová způsobem difamujícím (ostudným), anebo
        bc)  je v souvislosti s výsledkem správního, soudního nebo rozhodčího řízení v Asociaci nežádoucí.

Proti rozhodnutí představenstva Asociace o zániku členství může člen Asociace, o jehož zániku členství bylo rozhodnuto, podat ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí písemně námitky adresované k rukám předsedy představenstva. Představenstvo je povinno zařadit projednání těchto námitek na program nejbližší valné hromady. Podání námitek má odkladný účinek.

§ 4
Charakteristika zápisného a členského příspěvku, určení jejich výše a způsob jejich placení

 1. Zápisné je jednorázový nevratný poplatek, jehož zaplacením žadatel o členství dokládá opravdový zájem o členství v Asociaci.
 2. Členský příspěvek je roční příspěvek na činnost Asociace.
 3. O výši zápisného a členského příspěvku a způsobu jejich placení rozhoduje valná hromada Asociace na základě návrhu představenstva Asociace.

§ 5
Práva a povinnosti člena Asociace

 1. Člen Asociace má právo
  1. účastnit se valné hromady Asociace (dále jen „valná hromada“) a podílet se na činnosti Asociace,
  2. hlasovat na valné hromadě,
  3. volit a být volen do orgánů Asociace,
  4. navrhovat svolání valné hromady a jednání představenstva Asociace (dále jen „představenstvo“) k projednání konkrétních záležitostí,
  5. předkládat návrhy a připomínky pro jednání valné hromady a představenstva,
  6. prezentovat své členství v Asociaci.
 2. Člen Asociace je povinen
  1. prosazovat a hájit zájmy Asociace a chránit dobré jméno Asociace,
  2. napomáhat podle svých možností při realizaci činnosti Asociace,
  3. dodržovat stanovy Asociace, jakož i její další vnitřní předpisy,
  4. plnit a respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů Asociace přijatá v jejich pravomoci a působnosti.

§ 6
Organizace Asociace

 1. Hlavní orgány Asociace jsou:
  1. valná hromada,
  2. představenstvo,
  3. předseda a místopředseda představenstva Asociace (dále jen „předseda“ a „místopředseda“),
  4. výkonný ředitel.
 2. V rámci vnitřní organizace Asociace mohou být představenstvem dále vytvářeny zejména:
  1. stálé pracovní skupiny
  2. ad hoc pracovní skupiny.
 3. Veškerou administrativní činnost Asociace zajišťuje v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy a pokyny představenstva sekretariát Asociace, který je řízen výkonným ředitelem.

§ 7
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace a tvoří ji všichni její členové.
 2. Do působnosti valné hromady patří:
  1. schválení a úpravy stanov a etických pravidel,
  2. schválení a sloučení Asociace s jinou organizací nebo rozdělení Asociace,
  3. schvalování rozpočtu Asociace,
  4. schválení výroční zprávy Asociace,
  5. volby a odvolání členů představenstva z řad členů Asociace tajným hlasováním,
  6. stanovení výše zápisného a členského příspěvku člena Asociace a člena odborných sekcí Asociace a způsobu jejich placení,
  7. rozhodnutí o námitkách člena Asociace proti rozhodnutí představenstva o zániku jeho členství v Asociaci,
  8. rozhodnutí o zrušení Asociace a jmenování jejího likvidátora a rozhodnutí o naložení s jejím likvidačním zůstatkem,
  9. rozhodnutí o zřízení odborné sekce Asociace a jejího koncepčního zaměření,
  10. rozhodnutí o zrušení odborné sekce Asociace,
  11. další otázky, o jejichž rozhodnutí požádá představenstvo valnou hromadu.
 3. Každý člen Asociace má jeden hlas.
  Na valné hromadě jedná člen osobou oprávněnou jednat za člena nebo může být zastoupen jinou osobou na základě písemné plné moci.
 4. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni členové, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Pokud není valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo do 20 dnů novou valnou hromadu se stejným programem. Ustanovení § 7 odst. 7 tím není dotčeno. Ta bude schopna přijmout rozhodnutí nezávisle na počtu přítomných členů.
 5. Rozhodnutí je platné, pokud pro ně hlasovala prostá většina přítomných členů, pokud není vyžadován vyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů není rozhodnutí schváleno. Pro rozhodnutí dle § 7 odst. 2.1, 2.2, 2.6, 2.7 a 2.8 je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů členů přítomných na valné hromadě. Volby a odvolání členů představenstva se řídí Volebním řádem, který schvaluje valná hromada prostou většinou přítomných členů.
 6. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za rok.
 7. Členové asociace, kteří mají nejméně 25 % všech hlasů, jsou oprávněni požádat představenstvo o svolání valné hromady. Nesvolá-li představenstvo valnou hromadu ve lhůtě 6 týdnu od doručení jejich žádosti, jsou tito členové oprávněni zmocnit se svého středu jednoho člena, který valnou hromadu svolá sám způsobem uvedeným v těchto stanovách.
 8. Termín a program valné hromady oznámí představenstvo všem členům nejméně 4 týdny přede dnem jejího konání, a to elektronicky na e-mailové adresy všech členů, které budou pro tento účel evidovány sekretariátem Asociace.
 9. Ve lhůtě 14 dnů od odeslání oznámení o konání valného hromady má každý člen právo navrhnout další bod programu ve formě návrhu rozhodnutí. Tento návrh musí být v této lhůtě elektronicky odeslán na e-mailovou adresu Asociace cappo@cappo.cz. V případě, že bude využito tohoto práva, má představenstvo povinnost oznámit změnu programu valné hromady nejméně 7 dní před dnem jejího konání, a to elektronicky na e-mailové adresy všech členů.
 10. Člen Asociace má právo na valné hromadě navrhnout nový bod programu ve formě návrhu rozhodnutí. Pokud budou na valné hromadě přítomní všichni    členové, valná hromada zařadí toto rozhodnutí na program valné hromady a rozhodne na místě samém. V případě, že nebudou na valné hromadě přítomní    všichni členové, valná hromada zařadí toto rozhodnutí na program valné hromady k projednání, avšak rozhodnutí bude učiněno na základě hlasování mimo zasedání    valné hromady. V tomto případě představenstvo elektronicky odešle na e-mailové adresy všech členů do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady návrh        rozhodnutí k hlasování s označením lhůty 10 pracovních dní ode dne odeslání, ve   které mají provést hlasování elektronickou poštou na e-mailovou adresu Asociace. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, má se za to, že nesouhlasí. Představenstvo   pak ve lhůtě 20 pracovních dní ode dne konání valné hromady oznámí všem členům výsledek hlasování, a to elektronicky na e-mailové adresy všech členů. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům.
 11. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu předseda představenstva. Sčítání hlasů provádí předsedající.
 12. Představenstvo je povinno zajistit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady v listinné podobě a zaslat jej nejpozději do 25 pracovních dnů ode dne konání valné hromady všem členům. Zápis podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel.

§ 8
Představenstvo

 1. Představenstvo je řídícím orgánem Asociace a má 5 členů.
  V představenstvu jedná jeho člen osobou oprávněnou jednat za člena nebo může být zastoupen jinou osobou na základě písemné plné moci. Představenstvo je voleno na období 2 let. V závažném případě a vždy na základě usnesení představenstva požádá jeho předseda na nejbližší valné hromadě o prodloužení volebního období představenstva a jeho funkcionářů, nejdéle však o jeden rok. Při tom je povinen valnou hromadu seznámit se všemi důvody, které představenstvo vedly k této žádosti.
 2. Do působnosti představenstva náleží:
  1. řídit činnost Asociace v období mezi dvěma valnými hromadami a plnit úkoly stanovené valnou hromadou
  2. navrhovat roční rozpočet Asociace a předkládat ho valné hromadě ke schválení
  3. rozhodovat o výběru výkonného ředitele a vykonávat k němu zaměstnavatelská práva a povinnosti
  4. rozhodovat o zániku členství člena v Asociaci (§ 3, bod 2.1., písm. b)
  5. zvát na svá jednání představitele členů Asociace, odborníky příslušných vrcholných (centrálních) orgánů nebo jiných organizací s hlasem poradním
  6. navrhovat zřízení a zrušení odborných sekcí Asociace a jejího koncepčního zaměření včetně výše členského příspěvku člena odborné sekce Asociace
  7. navrhovat zrušení odborných sekcí Asociace.
 3. Představenstvo zasedá podle potřeby, avšak nejméně jedenkrát za čtvrtletí.
 4. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 5. Představenstvo přijímá usnesení prostou většinou. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 6. V odůvodněných případech může předseda představenstva rozhodnout o hlasování per rollam. Na následném zasedání představenstva bude tato skutečnost uvedena v zápise z jednání.

§ 9
Předseda a místopředseda představenstva

 1. Předseda a místopředseda představenstva jsou voleni tajnou volbou jeho členy.
 2. Předseda řídí a kontroluje práci představenstva.
 3. Předseda jedná jménem Asociace navenek.
 4. Pravomoc a působnost předsedy a místopředsedy jsou dále vymezeny v organizačním řádu Asociace.

§ 10
Výkonný ředitel

 1. Funkce výkonného ředitele může být vykonávána pouze fyzickou osobou, která není v základním pracovněprávním vztahu ani v obchodním vztahu k žádnému z členů Asociace.
 2. Výkonný ředitel plní úkoly, uložené mu představenstvem a vyplývající z pracovní smlouvy, a vykonává zaměstnavatelská práva vůči ostatním zaměstnancům Asociace. V ostatních věcech jedná v rozsahu pověření Představenstva.
 3. Výkonný ředitel je oprávněn a povinen se účastnit jednání představenstva.
 4. Výkonný ředitel, na základě písemného pověření představenstvem (předsedou), jedná jménem Asociace v pracovněprávních vztazích a ostatních vztazích, včetně přijímání závazků jménem Asociace, pokud to souvisí se zabezpečováním úkolů uložených mu představenstvem nebo valnou hromadou k realizaci, a dbá při tom o maximální hospodárnost práce své i sekretariátu, přičemž náklady hospodářsko-právních závazků, které uzavře, nesmí přesáhnout celkový rámec schváleného rozpočtu Asociace nebo uvolněné náklady z rozpočtu Asociace představenstvem na plnění příslušného úkolu.

§ 11
Odborné sekce Asociace

 1. Asociace může zřizovat své odborné sekce.
 2. Odborné sekce Asociace jsou zřizovány a rušeny valnou hromadou na návrh představenstva.
 3. Na vznik a zánik členství v odborných sekcích Asociace se uplatní přiměřeně pravidla uvedená v § 3. Člen dané odborné sekce Asociace může postupem podle § 3 být přijat i za člena další odborné sekce Asociace.
 4. Pravidla uvedená v § 4 platí pro členství v odborných sekcích Asociace analogicky. Členský příspěvek za členství v odborné sekci Asociace se platí za členství v každé odborné sekci Asociace samostatně v plné výši.
 5. Členstvím v odborné sekci Asociace nevzniká danému členu odborné sekce Asociace členství v Asociaci.
 6. Odborná sekce Asociace je vždy řízena členem Asociace pověřeným představenstvem Asociace.
 7. Člen odborné sekce Asociace má právo
  1. předkládat návrhy a připomínky pro jednání odborné sekce Asociace a představenstva,
  2. prezentovat své členství v odborné sekci Asociace.
  3. na přístup ke všem odborným materiálům, informacím a statistikám týkajícím se činnosti příslušné odborné sekce Asociace,
  4. účastnit se všech odborných, mediálních a společenských akcí pořádaných Asociací, které se týkají činnosti příslušné sekce Asociace,
  5. být účastníkem připomínkových řízení k právním předpisům a technickým normám, pokud se týkají činnosti příslušné sekce Asociace.
 8. Člen odborné sekce Asociace je povinen
  1. prosazovat a hájit zájmy Asociace a chránit dobré jméno Asociace,
  2. napomáhat podle svých možností při realizaci činnosti Asociace a odborné sekce Asociace,
  3. dodržovat stanovy Asociace, jakož i její další vnitřní předpisy,
  4. plnit a respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů Asociace přijatá v jejich pravomoci a působnosti,
  5. přispívat na činnost dané odborné sekce Asociace členským příspěvkem odborné sekce Asociace.
 9. Členové odborných sekcí Asociace nemají oprávnění k jednání s třetími osobami, jednají pouze prostřednictvím orgánů Asociace. Interní komunikace odborné sekce Asociace s orgány Asociace je zajišťována pouze prostřednictvím člena Asociace, který je pověřen řízením odborné sekce Asociace.
 10. Odborná sekce Asociace je povinna pravidelně informovat představenstvo o své činnosti.
 11. Procedurální pravidla jednání odborných sekcí Asociace stanovuje představenstvo Asociace.
 12. Členem odborné sekce může být i člen Asociace, pokud se přihlásí k její činnosti. Pokud se člen Asociace nestane členem odborné sekce, může docházet na jednání odborné sekce Asociace podle svého zájmu. Odborné sekce mají povinnost oznamovat harmonogram svých jednání ostatním členům Asociace prostřednictvím výkonného ředitele.

§ 12
Hospodaření Asociace

 1. Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou a sestavovaného vždy na kalendářní rok.
 2. Zdroji příjmů Asociace jsou příjmy ze zápisného a členských příspěvků členů Asociace, jakož i příjmy z jiných zdrojů získané v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 3. Představenstvo odpovídá za dodržení celkového rozpočtu schváleného valnou hromadu.
 4. Asociace odpovídá za své závazky svým majetkem. Odpovědnost členů je vyloučena.

§ 13
Způsob zrušení Asociace a naložení s jeho likvidačním zůstatkem

 1. Asociace může být zrušena rozhodnutím valné hromady o jejím zrušení nebo o sloučení Asociace s jiným zájmovým sdružením právnických osob.
 2. Pokud majetek Asociace při jejím zániku nepřejde na jejího právního nástupce, provede se likvidace Asociace podle aktuálně platné právní úpravy.
 3. Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný valnou hromadou.
 4. Likvidační zůstatek se rozdělí způsobem určeným valnou hromadou.

§ 14
Závěrečná ustanovení

Stanovy ČAPPO byly schváleny valnou hromadou dne 24. listopadu 1992 a platí ve znění schváleném valnou hromadou dne 5. prosince 2019.