Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR za rok 2021

Vývoj spotřeby pohonných hmot za rok 2021 provázela dvě zcela odlišná pololetí. Zejména v prvním čtvrtletí 2021 byla spotřeba pohonných hmot ovlivněna především vyhlášeným nouzovým stavem a řadou opatření k omezení mobility, a také negativních dopadů do ekonomiky s cílem zabránit šíření pandemie.

Nejhorší z celého roku bylo první čtvrtletí 2021, což se projevilo v poklesu spotřeby pohonných hmot oproti provnímu čtvrtletí roku 2020 o 7 %. Pokles automobilových benzinů byl o 20 %, u motorové nafty došlo k poklesu jen o 3 %.

Po uvolnění opatření od druhého čtvrtletí 2021 a zejména pak ve druhém pololetí 2021 se spotřeba zvýšila u obou komodit. U automobilových benzinů dosáhla nejvyšších nárůstů meziročně o 7 % v červenci (215 mil. litrů) a v říjnu až na 26 % (197 mil. litrů). U motorové nafty v meziročním srovnání se již v dubnu i květnu spotřeba meziročně zvýšila o 19 % v dubnu na 471 mil. litrů a v květnu o 10 % na 514 mil. litrů, a za říjen pak nárůst dosáhl 591 mil litrů tj. o 16 %.

Také ve 4. čtvrtletí 2021 pokračovala vysoká poptávka po pohonných hmotách. V jednotlivých měsících dosahoval nárůst u automobilových benzinů 8 až 27 % proti stejným měsícům roku 2020. U motorové nafty pak měsíční nárůsty dosahovaly 7 až 16 %.

Komentář k vývoji spotřeby za rok 2021

 • Za rok 2021 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,058 mld. litrů (6628 tis. tun), tj. o 6 % více, než v roce 2020 (index 106 %). Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (75%), ten je třikrát vyšší oproti automobilovému benzinu.
 • U automobilových benzinů za hodnocené období roku 2021 stoupla spotřeba na 2,008 mld. litrů, tj.v meziročním srovnání o 3 % (index 103 %)
 • U motorové nafty za hodnocené období roku 2021 vzrostla spotřeba na 6,050 mld. litrů, v meziročním srovnání o 7 % (index 107 %).
 • Nejvýraznější propad poptávky automobilových pohonných hmot byl v únoru a březnu roku 2021. Automobilové benziny klesly o 20 % až 22 % a motorová nafta v lednu a únoru o 6 až 7 % v porovnání se stejným obdobím roku 2020.
 • Nejvyšší nárůsty pak byly u automobilových benzinů v květnu (+13 %), v červnu (+8 %), v červenci (+7) a v říjnu (+26 %). U motorové nafty byly největší nárůsty v dubnu (19%), v květnu (+10%), srpnu a září (+8 %) a v říjnu (+16%).

Ukončení nouzového stavu na konci března, postupné uvolnění restrikcí a zlepšování ekonomické kondice v řadě odvětví, vedlo k nárůstu poptávky u obou komodit v období duben až prosinec 2021. Růst poptávky byl ovlivněn v letním i podzimním období také domácí individuální turistikou a cestami do zaměstnání individuální osobní dopravou.

Rostoucí spotřebu motorové nafty pak ovlivňoval růst výkonů v řadě odvětví náročných na spotřebu nafty, nárůst výkonů veřejné nákladní dopravy, mezinárodní kamionové dopravy, růst průmyslové výroby atd.

Nárůst spotřeby za rok 2021 po pohonných hmotách úzce koresponduje s makroekonomickým ukazatelem HDP který za 2021 vykázal nárůst 3,3 %.

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za rok 2021 dosáhl 1516 tis. tun (tj. 2,008 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2020 (1468 tis. tun tj.1,944 mld. litrů) vykázal nárůst o 3 % (index 103 %). Ve srovnání spotřeby s nekovidovým rokem 2019 (2,140 mld. litrů) byla spotřeba automobilových benzinů za rok 2021 stále nižší o 6%, (index 94%). Z údajů roku 2021 dosahuje průměrná měsíční spotřeba automobilových benzinů 167 mil. litrů.

Hlavním důvodem vývoje poptávky byla opatření přijímaná v 1. čtvrtletí 2021, vyhlášený nozouvý stav, omezená mobilita, omezený turistický ruch mezi sousedními státy, vyšší využívání home office, uzavřené školy, atd. Především pak je nutné zdůraznit rozhodující vliv omezeného volného pohybu osob, v únoru a březnu byla prakticky zastavena domácí individuální rekreační turistika i příhraniční cestovní ruch. Nižší zájem zahraničních turistů byl i v letních měsících. Na nižší spotřebu automobilových benzinů má vliv i modernizace vozového parku s nižší spotřebou. Vliv alternativních pohonů, elektro mobilů a hybridních modelů na spotřebu pohonných hmot je zatím velmi malý.

V 1. čtvrtletí 2021 byla spotřeba automobilového benzinu 363 mil. litrů tj pokles o 20 %.

Vývoj spotřeby v 1. čtvrtletí byl poznamenán také poklesem výkonnosti ekonomiky. Zhruba ze 40 % ukazatel HDP ovlivňuje růst výdajů domácností na dopravu. Lidé necestovali v rámci individuální motorizace, a to jak turistické, tak do zaměstnání v řadě odvětví. Služební cesty podnikových flotil byly také výrazně omezeny. Z pohledu dalšího vývoje se růst poptávky začal projevovat až ve 2. čtvrtletí a výrazně pak také ve 2. pololetí 2021, kdy byl ukončen nouzový stav, uvolněny restrikce v mobilitě a došlo k dalšímu zmírnění epidemických opatření. Ve 2. čtvrtletí byla spotřeba autobenzinů 508 mil. litrů tj. o 40 % vyšší než v 1. čtvrtletí 2021. Rozdíl mezi oběma kvartály dosáhl 145 mil. litrů ve prospěch vyšší spotřeby ve 2. čtvrtletí 2021.

Za 3. čtvrtletí byla spotřeba automobilových benzinů 610 mil. litrů tj o 68 % vyšší, než za 1. čtvrtletí, a o 20 % vyšší než za 2. čtvrtletí 2021. Spotřeba benzinů ve 3. čtvrtletí 2021 byla dokonce vyšší o 7 %, než ve 3. čtvrtletí nekovidového roku 2019 (568 mil. litrů).
Ve 4. čtvrtletí 2021 pokračoval růst poptávky a byla dosažena spotřeba 527 mil.litrů, tj. nárůst o 20% proti srovnatelnému čtvrtletí roku 2020.

Motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR za rok 2021 dosáhl 5112 tis. tun (tj. 6,050 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2020 (4785 tis. tun, tj. 5,6634 mld. litrů) stoupla spotřeba o 7 % (meziroční index 107 %). Spotřeba nafty za rok 2021 byla dokonce o 2 % vyšší než v nekovidovém roce 2019. Z údajů za rok 2021 dosahuje průměrná měsíční spotřeba motorové nafty 504 mil. litrů.

Pokles spotřeby nafty byl zaznamenán jen v 1. čtvrtletí 2021, a to o 3 % proti stejnému období r.2020. Pokles byl oproti benzinům výrazně nižší především kvůli mezinárodní kamionové dopravě a veřejné nákladní tuzemské dopravě pro zajištění zásobování trhu důležitými komoditami. Vliv na spotřebu měl také integrovaný záchranný systém, především pak úkoly hasičů a armády při zajišťování mimořádných úkolů v souvislosti s nouzovým stavem. Pokles spotřeby nafty byl nejvíc ovlivněn poklesem ekonomiky. Vývoj ukazatele HDP má 80% vliv na spotřebu nafty. Ta od počátku roku až do konce března byla citelně ovlivněna poklesem přepravních výkonů v důsledku řady omezení v průmyslové výrobě, stavebnictví, a také omezení ve veřejné silniční osobní dopravě a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty. V individuální osobní dopravě s dieselovým pohonem se rovněž projevil nouzový stav a omezený pohyb osob (práce z domova, karanténní opatření, omezená doprava zahraničními turisty v příhraničních oblastech atd.). Za 1. čtvrtletí 2021 dosáhla spotřeba nafty 1,3mld. litrů tj. o 3 % méně než v roce 2020.

K výraznému zvýšení spotřeby motorové nafty došlo ve 2. čtvrtletí a v celém 2. pololetí, to odpovídá to i růstu HDP. Celkem za 2. čtvrtletí byla spotřeba nafty 1,495 mld. litrů,  tj. o 16% vyšší než v 1. čtvrtletí 2021.

Růst poptávky u motorové nafty pokračoval také  ve 3. a 4. čtvrtletí 2021 a koresponduje s růstem HDP. Za 3. čtvrtletí 2021 dosáhla spotřeba nafty celkem 1,699 mld. litrů, tj. o 14% vyšší, než za 2. čtvrtletí 2021, a o 30% vyšší, než za 1. čtvrtletí 2021. Za 4. čtvrtletí 2021 dosáhla spotřeba nafty 1,576 mld. litrů, tj. o 10% vyšší, než ve 4. čtvrtletí roku 2020.

Opět se potvrdilo, že rozhodujícím faktorem pro vývoj spotřeby pohonných hmot je vývoj ekonomiky, a potřeba mobility jak u osobní individuální dopravy, veřejné dopravy osob, tak i v řadě průmyslových odvětví, stavebnictví, zemědělství, a veřejné nákladní dopravy -  tedy odvětví náročných na spotřebu motorové nafty.

Poznámky

 • I při růstu ceny pohonných hmot v průběhu 3. i 4. čtvrtletí roku 2021 rostla spotřeba +7 %. díky růstu ekonomiky, uvolnění protiepidmeických opatření a nárůstu mobility.
 • I při poklesu ceny pohonných hmot v kovidovém roce 2020 klesla spotřeba o 6 %, zejména v  důsledku poklesu výkonnosti ekonomiky, a omezené mobility způsobené nouzovým s
 • tavem.
 • Z celkové spotřeby pohonných hmot tvoří motorová nafta 75 %
 • Spotřeba nafty je nejvyšší za posledních 10 let, v roce 2021 dosáhla 5112 tis. tun, tj. 6050 mld. litrů. Ve srovnání s rokem 2012 (4088 tis. tun, tj. 4,866 mld. litrů) stoupla spotřeba nafty o 24 %, tj. +1,2 mld. litrů.
 • Spotřeba automobilových benzinů za uvedené období klesla o 9 %.
 • Spotřeba pohonných hmot je ovlivněna i skladbou vozového parku a pohonů s dominantním podílem nafty u kategorii LUV, nákladní dopravy, autobusů a technologických vozidel v sektorech zemědělství, stavebnictví, obrany a vozidlech IZS. Skladba parku je ovlivněná i vysokým podílem dovozu ojetých osobních automobilů s převahou dieselového pohonu.

I nadále se ovšem bez pohonných hmot neobejdeme. Jsou stále strategickou komoditou a proto je i v letošním roce prioritou zajištovat dostatek zdrojů, plynule zásobovat celý trh ČR kvalitními pohonnými hmotami a plnit ekologické cíle. Převaha benzinových a naftových verzí spalovacích motorů staví náš petrolejářský obor v současnosti i do budoucna stále na strategickou pozici. Pro náš obor je vždy vysokou prioritu bezpečnost výroby, spolehlivá distribuce a dostatek zdrojů kvalitních pohonných hmot, kde pokračujeme ve snižování uhlíkové stopy, včetně rozšiřování nabídky alternativních paliv a především v budování dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG. I při současné složité geopolitické situaci v Evropě a válečnému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou zajišťujeme plynulé zásobování trhu pohonnými látkami a disponujeme dostatečným objemem zásob i spolehlivou logistikou zásobování čerpacích stanic a celého trhu. Ropovodní trasy do ČR jsou plně funkční a dle nasmlouvaných kontraktů je ropa čerpána do ČR.

Datum: 7. března 2022

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO