Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR za rok 2020

První rok s kovidovou pandemií a vyhlašováním nouzových stavů a řady opatření k omezení mobility a negativních dopadů do ekonomiky s cílem zabránit šíření této pandemie se negativně projevil v poklesu spotřeby pohonných hmot. Dopad do strategické oblasti, jakou je spotřeba pohonných hmot byl tímto vývojem výrazně zasažen a vykázal níže uvedené výsledky.

Za rok 2020 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 7,66 mld litrů, tj. o 6 % méně než v roce 2019. Výraznější pokles byl u automobilových benzinů. Za hodnocené období klesla jeho spotřeba o 9,2 % a u motorové nafty o 4,7 %. Nejvýraznější propad poptávky automobilových pohonných hmot byl v dubnu 2020, automobilové benziny klesly o 32 % a motorová nafta o 20 % v porovnání se stejným obdobím roku 2019. Celosvětová pandemie vedla i k dramatickému omezení mezinárodní letecké dopravy. V ČR došlo k propadu spotřeby leteckého petroleje meziročně o 67 %.

Ukončení nouzového stavu na konci května, postupné uvolňování restrikcí a pomalé zlepšování ekonomické kondice v řadě odvětví, vedlo k mírnému nárůstu poptávky po benzinech až v letních měsících (červenec–září). Proti stejnému období roku 2019 to byl nárůst v rozsahu 3 až 5 %. Ovlivněn byl i domácí individuální turistikou v letních měsících. U nafty se zvýšená poptávka projevila až v září a to o 2 %.

Výpadek prodeje automobilových benzinů za 1. pololetí 12 % se podařilo za 3. čtvrtletí mírně snížit na celkový roční propad 9 %. U nafty se propad za 1. pololetí ve výši 7 % podařilo snížit na celkový roční propad o 5 % proti roku 2019. Pokles poptávky po pohonných hmotách úzce koresponduje s makroekonomickým ukazatelem HDP, který za rok 2020 vykázal pokles o 5,6 %.

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za rok 2020 dosáhl 1468 tis. tun (tj. 1,957 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2019 (1616 tis. tun tj. 2,155 mld. litrů) vykázal pokles o 9,2 % (index 90,8 %).

Hlavní důvodem poklesu poptávky bylo vyhlašování nouzových stavů s cílem zabránit šíření koronaviru a s tím úzce související přijímaná opatření s negativním dopadem do ekonomiky, a tedy i spotřeby pohonných hmot. I když došlo od poloviny ledna k výraznému snížení cen pohonných hmot v rozsahu 4 až 6 Kč za litr, byl tento cenový pozitivní faktor zcela eliminován jiným závažným faktorem, a to nouzovým stavem a v jeho důsledcích poklesem výkonnosti ekonomiky. Především pak je nutné zdůraznit ty rozhodující vlivy, jakými byl omezen volný pohyb osob, prakticky byla zastavena v březnu, dubnu a také ještě v květnu domácí rekreační turistika, omezena byla některá průmyslová odvětví (např. výroba osobních automobilů), osobní veřejná doprava a částečně i nákladní doprava. V příhraničních regionech z důvodů uzavření hranic docházelo často k vyšším propadům prodejů pohonných hmot u čerpacích stanic o více jak 60 %. Některé tyto stanice pak byly dočasně uzavřeny.

Dokonce i v lednu roku 2020 byla vyšší spotřeba autobenzinu (155 mil. litrů) než v dubnu 2020 (124 mil. litrů), kdy standardně začíná motoristická sezona. Krátce pouze v letních měsících červenec, srpen a září se poptávka zvýšila o 20 až 40 mil. litrů měsíčně, ale po zbytek 2. pololetí 2020 stále nedosahovala za srovnatelné měsíční období úrovně roku 2019. Prosinec, který bývá dlouhodobě poměrně silný na spotřebu autobenzinů v ČR (měsíční průměr posledních 3let v prosinci byl 163 mil. litrů) byl za prosinec 2020 pouze 140 mil. litrů/rok. Propad tak dosáhl 14 %.

Byly regiony, kde z důvodů nízké poptávky po pohonných hmotách, ale také uzavření restauračních zařízení na ČS, docházelo k částečnému omezení zkrácením prodejní doby nebo i k dočasnému uzavření stanic. Přes přijatá hygienická opatření byly i případy karantény nebo nemoci u obsluhujícího personálu na čerpacích stanicích. Vysokou odbornou profesionální znalost obsluhy pak bylo velmi těžké rychle nahradit. K uzavírání docházelo především v příhraničních oblastech a v menších obcích s nízkou mobilitou. Výpadek hotovosti vedle propadu prodeje pohonných hmot způsobil i propad tržeb za zboží a služby z prodejen, a i z uzavřených restaurací.

Potvrdilo se, že vývoj spotřeby se otočil také v důsledku poklesu výkonnosti ekonomiky. Zhruba ze 40 % HDP ovlivňuje růst výdajů domácností na dopravu. Lidé necestovali v rámci individuální motorizace, a to jak turistické, tak do zaměstnání v řadě odvětví. Služební cesty podnikových flotil byly také výrazně omezeny. Příhraniční styk, který často sloužil k nákupům levnějších pohonných hmot v ČR (zejména oproti SRN, Rakousku Slovensku), se zejména ve 2. čtvrtletí 2020 prakticky zastavil.

Z celoročního pohledu se růst poptávky ve spotřebě automobilových benzinů projevil pouze v letních měsících červenec, srpen a v září. Pro ilustraci v září (rozvolněno, nebyl nouzový stav) byla měsíční spotřeba automobilových benzinů v ČR 188 mil. litr a v dubnu (kdy byl nouzový stav a řada omezujících opatření s negativním dopadem do spotřeby autobenzinů) jen 124 mil. litrů. Rozdíl dosáhl 64 mil. litrů za uvedené srovnání měsíců duben a září roku 2020.

Motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR dosáhl za rok 2020 4789 tis. tun (tj. 5,701 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2019 (5025 tis. tun tj. 5,982 mld. litrů), klesla meziročně spotřeba o 4,7 % (meziroční index 95,3 %).

Pokles spotřeby nafty byl oproti benzinům nižší především díky mezinárodní kamionové dopravě a veřejné nákladní tuzemské dopravě pro zajištění zásobování trhu důležitými komoditami a také díky integrovanému záchrannému systému. Především pak úkoly hasičů a armády při zajišťování ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků a dalších úkolů v souvislosti s nouzovým stavem. Vývoj v poklesu spotřeby nafty pak byl ovlivněn poklesem ekonomiky. Vývoj ukazatele HDP má 80 % vliv na spotřebu nafty. Ta od poloviny března, v dubnu, v květnu a částečně i v červnu byla citelně ovlivněna poklesem přepravních výkonů v důsledku řady omezení v průmyslové výrobě, stavebnictví, omezení ve veřejné silniční osobní dopravě a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty. V individuální osobní dopravě s dieselovým pohonem se také projevil nouzový stav a omezený pohyb osob (práce z domova, karanténní opatření, nízké nákupy levnější nafty v ČR zahraničními turisty v příhraničních oblastech atd.).

K určitému zlepšení ve spotřebě motorové nafty došlo pouze v září (nárůst o 2 %). Ve 4. čtvrtletí došlo ale opět k druhé vlně zhoršení epidemiologické situace a dalším omezením. To samozřejmě negativně ovlivnilo vývoj ve spotřebě nafty. Pro období říjen až prosinec 2020 spotřeba nafty v ČR byla měsíčně o 3 až 6 % stále nižší než v roce 2019. Měsíční průměrná spotřeba nafty v ČR v kovidovém roce 2020 dosáhla 475 mil. litrů. V roce 2019 to bylo měsíčně téměř 500mil. litrů.

Ani nadále se ovšem bez pohonných hmot neobejdeme. Jsou stále strategickou komoditou! Proto jak v roce 2020 tak i v letošním roce je prioritou zajištovat dostatek zdrojů, plynule zásobovat celý trh ČR a plnit ekologické cíle.

Zpracování ropy a výroba pohonných hmot je především strategická oblast a patří do kritické infrastruktury. Struktura stávajícího vozového parku s převahou spalovacích motorů na benzin i naftu, i přes slabší objemy nákupu nových vozů v roce 2020, ale také stále vysoký podíl pořizovaných ojetin v benzinovém a naftovém provedení (od roku 2017 nad 97 %), je dominantním faktorem. I přes současný pokles poptávky po nových osobních automobilech, ale stále ovšem s převahou benzinových a naftových verzí spalovacích motorů i leteckých proudových motorů, staví náš petrolejářský obor v současnosti i do budoucna na strategickou pozici. Proto je vždy pro náš obor vysokou prioritu bezpečnost výroby, spolehlivá distribuce a dostatek kvalitních pohonných hmot, kde pokračujeme ve snižování uhlíkové stopy, včetně rozšiřování nabídky alternativních paliv.

Predikce

Bohužel, vzhledem k současné epidemiologické situaci, nouzovému stavu a omezení mobility očekávám pokles o 15 až 20 % v prodejích autobenzinů a u nafty o 10 až 12 % v období ledna a února tohoto roku, proti srovnatelným měsícům nekovidovému období roku 2019. I přes skutečnost, že pohonné hmoty jsou začátkem března levnější oproti roku 2020, a to u benzinu o 1.50 Kč za litr a u motorové nafty o 2,30 Kč za litr, je zatím očekávané hodnocení spotřeby v 1. čtvrtletí pesimistické. Prognóza na březen letošního roku také nebude vůbec optimistická. Především pak výrazné omezení mobility povede k dalšímu omezení poptávky po pohonných hmotách. Srovnáním kovidového měsíce března 2020, kdy spotřeba benzinu klesla o 20 % proti roku 2019 a spotřeba nafty o 11 %, tak u benzinu v březnu 2021 očekávám pokles o 25 % a u nafty o 15 %.

Letecký petrolej

V souvislosti s pandemií přijímala řada států opatření k zabránění šíření pandemie, která vedla historicky, v současném moderním světě, k největšímu omezení mezinárodní letecké dopravy. Tento stav měl dopad i na spotřebu v ČR. Za rok 2020 se spotřeba leteckého petroleje propadla na objem 147 tis. tun. Ve srovnání s rokem 2019 kdy dosáhla spotřeba leteckého petroleje 448 tis. tun jde o pokles 67 %. Meziročně ještě v období 2018/2019 spotřeba leteckého petroleje vykazovala meziroční růst o 4 %.

Datum: 10. března 2021

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO