Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR za leden-září 2020

Za devět měsíců roku 2020 klesla celková spotřeba pohonných hmot o 6 %. Výraznější pokles byl u automobilových benzinů, kdy za hodnocené období klesla jeho spotřeba o 8 % a u motorové nafty 5 %. Nejvýraznější propad poptávky byl v dubnu, kdy automobilové benziny klesly o 33 % a motorová nafta o 20 % v porovnání se stejným obdobím roku 2019.

Ukončení nouzového stavu, postupné uvolňování restrikcí a pomalé zlepšování ekonomické kondice v řadě odvětví vedlo k mírnému nárůstu poptávky po benzinech až v letních měsících (červenec–září). Proti stejnému období loňského roku to byl nárůst o 2 %. U nafty se zvýšená poptávka projevila až v září a to o 3 %. Výpadek prodeje 14 % za 1. pololetí u automobilových benzinů se podařilo za 3. čtvrtletí mírně snížit na celkový propad 8 %. U nafty se propad za 1. pololetí ve výši 7 % podařilo snížit na 5 %. Pokles poptávky po pohonných hmotách úzce koresponduje s poklesem HDP 7-8 %.

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za 9 měsíců roku 2020 dosáhl 1116 tis. tun (tj. 1,488 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2019 (1215 tis. tun tj. 1,620 mld. litrů) vykázal pokles o 8 % (index 92 %). 

Hlavním důvodem poklesu poptávky bylo vyhlášení nouzového stavu s cílem zabránit šíření koronaviru a s tím úzce související přijímaná opatření s negativním dopadem do ekonomiky, a tedy i spotřeby pohonných hmot. I když došlo od poloviny ledna k výraznému snížení cen pohonných hmot o více jak 6 Kč za litr, byl tento cenový pozitivní faktor zcela eliminován jiným závažným faktorem, a to nouzovým stavem a v jeho důsledcích   poklesem výkonnosti ekonomiky. Především je nutné zdůraznit rozhodující vlivy, jako omezení volného pohybu osob, prakticky zastavená domácí rekreační turistika v březnu, dubnu a také ještě v květnu, omezena byla některá průmyslová odvětví (např. výroba osobních automobilů), osobní veřejná doprava a částečně i nákladní doprava. 

V příhraničních regionech z důvodů uzavření hranic docházelo často k vyšším propadům prodejů pohonných hmot u čerpacích stanic o více jak 60 %. Některé tyto stanice pak byly dočasně uzavřeny. Byly regiony, kde z důvodů nízké poptávky po pohonných hmotách, ale také uzavření restauračních zařízení na ČS, docházelo k částečnému omezení zkrácením prodejní doby nebo i dočasnému uzavření stanic. I přes přijatá hygienická opatření byly i případy karantény nebo nemoci u obsluhujícího personálu na čerpacích stanicích. Vysokou odbornou profesionální znalost obsluhy pak bylo velmi těžké rychle nahradit. K uzavírání docházelo především v příhraničních oblastech v menších obcích s nízkou mobilitou. Výpadek hotovosti vedle propadu prodeje pohonných hmot způsobil i propad tržeb za zboží, služby z prodeje a také z uzavřených restaurací. 

Dokonce i v lednu letošního roku byla vyšší spotřeba autobenzinu (151 mil. litrů) než v dubnu (121 mil. litrů). Teprve v květnu a červnu se začala poptávka zvyšovat, ale stále nedosahuje za srovnatelné měsíční období úrovně roku 2020. Ke zvýšení prodejů auto mobilových benzinů došlo zejména v červenci - 196 mil. litrů a v srpnu - 201 mil. Litrů. To byl proti srovnatelným měsícům roku 2019 nárůst o 2 %. Vyšší poptávka byla dána především domácí individuální turistikou a nízkými cenami pohonných hmot. 

Potvrdilo se, že vývoj spotřeby se otočil také v důsledku poklesu výkonnosti ekonomiky. Zhruba ze 40 % HDP ovlivňuje růst výdajů domácností doprava. Lidé necestovali v rámci individuální motorizace, a to jak turistické, tak v řadě odvětví i do zaměstnání. Služební cesty podnikových flotil byly také výrazně omezeny. Příhraniční styk, který často sloužil k nákupům levnějších pohonných hmot v ČR (zejména oproti SRN, Rakousku a Slovensku) se ve 2. čtvrtletí 2020 zastavil. Zatím se zlepšení ve spotřebě automobilových benzinů projevilo pouze v letních měsících (červenec, srpen a také září). Pro ilustraci v září (rozvolněno, nebyl nouzový stav) byla měsíční spotřeba automobilových benzinů 185 mil. litr a v dubnu jen 121 mil. litrů. Rozdíl činil 64 mil. litrů za uvedené měsíce.

Motorová nafta 

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR dosáhl za 9 měsíců    roku 2020 3588 tis. tun (tj. 4,271 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2019 (3759 tis. tun tj. 4,475 mld. litrů) klesla meziročně spotřeba o 5 % (meziroční index 95 %).

Pokles spotřeby nafty byl oproti benzinům nižší, především z důvodů mezinárodní kamionové dopravy a veřejné nákladní tuzemské dopravy pro zajištění zásobování trhu důležitými komoditami. Také integrovaný záchranný systém, především pak úkoly hasičů a armády, při zajišťování ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a dalších úkolů v souvislosti s nouzovým stavem. Vývoj v poklesu spotřeby nafty byl pak ovlivněn poklesem ekonomiky. Vývoj ukazatele HDP má 80 % vliv na spotřebu nafty. Ta od poloviny března, v dubnu, v květnu a částečně i v červnu, byla citelně ovlivněna poklesem přepravních výkonů v důsledku řady omezení v průmyslové výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty. V individuální dopravě s dieselovým pohonem se také projevil nouzový stav a omezený pohyb osob – obliba SUV v ČR, práce z domova, karanténní opatření atd. 

Nouzový stav trval od 10. března do 27. května. K určitému zlepšení ve spotřebě pohonných hmot došlo až v průběhu 3. čtvrtletí (červenec–září). Ve 4. čtvrtletí opět došlo k druhé vlně zhoršení epidemiologické situace a dalšímu omezení pohybu. To samozřejmě negativně ovlivňuje vývoj. Postupné uvolňování restrikcí v prosinci povede k návratu do lepší kondice ekonomiky v ČR i dalších zemích, a to bude zvyšovat spotřebu nafty, benzinů i leteckých paliv, ale výrazněji až v průběhu roku 2021. Současná nízká cena pohonných hmot bude poptávku podporovat. V současné době je stále cena pohonných hmot v ČR nižší o 3 až 4 Kč, než jaká byla v závěru roku 2019.

I nadále se ovšem bez pohonných hmot neobejdeme, jsou stále strategickou komoditou. Proto i v dnešní době je prioritou zajištovat dostatek zdrojů, plynule zásobovat celý trh ČR a plnit ekologické cíle. Zpracování ropy a výroba pohonných hmot je strategická a patří do kritické infrastruktury.

Struktura stávajícího vozového parku je s převahou spalovacích motorů na benzin a naftu. I přes slabší objemy nákupu nových vozů v letošním roce, je nutné respektovat celý petrolejářský obor, a to s vysokou prioritou bezpečnosti výroby, spolehlivé distribuce a dodávek kvalitních pohonných hmot a snižující se uhlíkovou stopou. 

Nižší ceny pohonných hmot v ČR, především v průběhu letního období, se projevily na vyšším zájmu o domácí turistiku, a to v porovnání s okolními státy (např. SRN, Rakousko, Slovensko a další destinace jako je Itálie a Chorvatsko). Růst poptávky po pohonných hmotách se projevil právě v období červenec–září 2020. Propady v prodejích nafty o 11 až 20 % v jarních měsících se tak v letních měsících dostaly na úroveň jen 96 % až 98 % roku 2019. Jako příklad můžeme uvést, že v září letošního roku dosáhla měsíční spotřeba nafty 536 mil. litrů (index 103 %), zatímco v dubnu letošního roku byla spotřeba nafty jen 398 mil litrů (index 80 %). Srovnáním uvedených měsíců činil rozdíl 138 mil litrů. Zhoršení epidemiologické situace v důsledku druhé vlny (od října) a vyhlášený nouzový stav až do současnosti a řada přijatých opatření, nepovedou v závěru roku k dramatickému oživení poptávky po pohonných hmotách.  

Za celý rok 2020 očekáváme pokles u benzinů 7–9 % a u nafty 5–7 %.

Datum: 2. prosince 2020

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO