Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR za 1. pololetí roku 2022

Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR za 1. pololetí roku 2022

Za 1. pololetí roku 2022 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 3,993 mld. litrů oproti stejnému období r. 2021 (3,657 mld. litrů), tj. o 9 % více než v roce 2021. Výraznější nárůst byl u automobilových benzinů, za hodnocené období vzrostla jeho spotřeba o 17 % na 1,019 mld. litrů, u motorové nafty vzrostla jen o 7 % na 2,974 mld. litrů.

Nejvýraznější nárůst poptávky po automobilových benzinech byl v březnu (index 150 % a v dubnu (index 128 %) letošního roku proti srovnatelným měsícům r. 2021. Chování zákazníků a nákupní zvyklosti byly ovlivněny obavou z nedostatku automobilových benzinů a růstu cen vlivem stále trvajícího válečného konfliktu na Ukrajině. Obdobné obavy byly a jsou u motorové nafty, v březnu byl nárůst spotřeby o 16 % a v červnu o 6 % proti r. 2021. Současně je třeba uvést, že v 1. čtvrtletí 2021 byla ve svém důsledku omezování domácí spotřeby v platnosti stále proticovidová opatření omezující mobilitu, tj. nižší srovnávací základna. Celé období bylo ovlivněno válečným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou a vysokým nárůstem cen ropy i pohonných hmot.

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za 1. pololetí roku 2022 dosáhl 769 tis. tun, tj. 1,019 mld. litrů. Proti stejnému období roku 2021 (658 tis. tun, tj. 872 mil. litrů) vykázal nárůst o 17 % (index 117 %).

Hlavní důvodem nárůstu spotřeby byla vyšší mobilita ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021. Nárůsty spotřeby automobilových benzinů v období leden-duben 2022 dosahovaly 21 % až 51 %. Především pak je nutné také zdůraznit další rozhodující vliv jakými byl válečný konflikt a obavy veřejnosti z nedostatku všech druhů pohonných hmot. Tato obava se projevila nákupem do zásob u spotřebitelů. V květnu a červnu tohoto roku se nárůst zastavil a přešel u autobenzinů do mírného poklesu o 1 % proti r. 2021. Byla to očekávaná reakce na růst cen energií pro domácnosti, nárůst cen potravin, dalších služeb a samozřejmě i cen pohonných hmot a ve svém důsledku omezování domácí spotřeby.  

Pro informace uvádím některé zajímavé údaje z 1. pololetí 2022:

  • V 1. čtvrtletí 2021 byla spotřeba autobenzinů 363 mil. litrů, z toho nejnižší byla právě v březnu jen 113 mil. litrů. V 1. čtvrtletí 2022 byla spotřeba autobenzinů 478 mil. litrů, tj. index 132 %). V letošní roce byla spotřeba v březnu 170 mil. litrů (150 %).

Vývoj spotřeby byl poznamenán také v důsledku nárůstu výkonnosti ekonomiky. Zhruba ze 40 % HDP ovlivňuje růst výdajů domácností na dopravu. Vyšší poptávka byla ovlivněna vedle negativního faktoru ceny především obavami z nedostatku pohonných hmot, který se nepotvrdil. Po celé první pololetí 2022 bylo zásobování trhu plynulé.

  • Pro ilustraci ve 2. čtvrtletí 2022 byla spotřeba autobenzinů 542 mil. litrů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 (508 mil. litrů) byla letos spotřeba o 7% vyšší. Rozdíl mezi oběma kvartály dosáhl 64 mil. litrů ve prospěch vyšší spotřeby ve 2. čtvrtletí 2022. V květnu 2022 byla spotřeba autobenzinů 179 mil. litrů (oproti 05/2021 180 mil. litrů a v červnu 2022 193 mil. litrů (oproti 06/2021 196 mil. litrů) tj. pokles o 1 %.

Motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR za 1. pololetí 2022 dosáhl 2513 tis. tun (tj. 2,974 mld. litrů) oproti stejnému období r. 2021   2354 tis. tun (tj. 2,786 mld. litrů). V první pololetí stoupla spotřeba o 7 % (meziroční index 107 %).

Nárůst spotřeby nafty byl ovlivněn vývojem ekonomiky a také obavami z nedostatku motorové nafty (nárůst za březen o 16 %). Nárůst je ovlivněn také náročností řady odvětví na spotřebu motorové nafty především z důvodů mezinárodní kamionové dopravy a veřejné nákladní tuzemské dopravy pro zajištění zásobování trhu důležitými komoditami. Dále průmyslová výroba, zemědělství a také integrovaný záchranný systém především pak úkoly hasičů armády při zajišťování mimořádných úkolů v souvislosti s válkou na Ukrajině. Vývoj ukazatele HDP má 80 % vliv na spotřebu nafty. Také u motorové nafty je nutné připomenout nižší srovnávací základnu kdy v roce 2021 od počátku roku až do konce března citelně ovlivněna poklesem přepravních výkonů v důsledku řady omezení v průmyslové výrobě, stavebnictví, omezení ve veřejné silniční osobní dopravě a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty. V individuální osobní dopravě s dieselovým pohonem se také v roce 2021 (1. čtvrtletí) projevil nouzový stav a omezený pohyb osob (práce z domova, karanténní opatření, omezená doprava zahraničními turisty v příhraničních oblastech atd.).

Za 1. čtvrtletí 2022 dosáhla spotřeba nafty 1,466 mld. litrů oproti spotřebě nafty v 1. čtvrtletí 2021 (1,300 mld. litrů), tj. o 13 % více. K určitému snížení poptávky ve spotřebě motorové nafty došlo ve 2. čtvrtletí pouze v květnu. Za květen 2022 dosáhla spotřeba nafty 493 mil. litrů (oproti 05/ 2021–514 mil. litrů) tj. pokles o 4 %. V červnu se poptávka vrátila k nárůstu o 6 % proti srovnatelným měsícům r. 2021. Celkem za 2. čtvrtletí 2022 byla spotřeba nafty 1,507 mld. litrů (oproti 2Q 2021 1,495 mld. litrů) tj. jen o 0,8 % vyšší a ve srovnání s 1. čtvrtletím 2022 o 2,7% vyšší. Vývoj ve 2. čtvrtletí naznačuje obavy z poklesu výkonosti ekonomiky možná i recese a ve 2. pololetí i k poklesu poptávky po pohonných hmotách.

Komentář k vývoji spotřeby

I nadále se ovšem bez pohonných hmot neobejdeme, jsou stále strategickou komoditou, proto i v letošním roce je prioritou zajištovat dostatek zdrojů, plynule zásobovat celý trh ČR kvalitními pohonnými hmotami a plnit ekologické cíle. Fakt převahy benzinových a naftových verzí spalovacích motorů staví náš petrolejářský obor v současnosti i do budoucna stále na strategickou pozici.  Proto pro náš obor je vždy vysokou prioritou bezpečnost výroby, spolehlivá distribuce a dostatek kvalitních pohonných hmot, kde pokračujeme ve snižování uhlíkové stopy a dále rozšiřování nabídky alternativních paliv především v dobíjení elektromobilů, plniček CNG, LNG a vodíku a obor se bude připravovat na technologické projekty nízkouhlíkatých paliv.  

Očekávám zpomalení ekonomiky ve 3. a 4. čtvrtletí letošního roku (pokles tuzemské spotřeby, růst životních nákladů, energií, potravin, který bude doprovázen stagnací spotřeby, resp.  mírným poklesem poptávky také po pohonných hmotách. V očekávaném celoročním hodnocení u motorové nafty předpokládám nárůst o 4-5 %. Bude záviset zejména na tom, jak se promítnou drahé energie do výkonnosti českého průmyslu a dalších odvětví a jak hluboká bude recese.

U automobilových benzinů vzhledem k vývoji v 1. pololetí 2022 (+17 %) a návratu k vyšší spotřební dani u autobenzinů zpět na 12,84 Kč/litr očekávám mírný nárůst ve srovnání s minulým rokem o 2-3 %.  (Doufám, že především očkování proti nové variantě omikron zabrání případným negativním dopadům a nebude nutné přijímat opatření, která by dál negativně ovlivnila ekonomiku a tím i spotřebu pohonných hmot ve 4. čtvrtletí).

 

 

Datum: 15. září 2022

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO, ČSÚ