Kvalita benzinů, nafty a CNG u čerpacích stanic členských firem ČAPPO v roce 2019 bez chyb

Kvalita pohonných hmot na domácích čerpacích stanicích podle výsledků monitoringu České obchodní inspekce za rok 2019 byla na vynikající úrovni.  Po celý rok všechny autobenziny i motorové nafty a CNG u čerpacích stanic členských firem ČAPPO byly bez jakékoliv chyby v kvalitě definované evropskými i českými normami.

V roce 2019 inspektoři ČOI odebrali celkem 2668 vzorků všech druhů paliv u veřejných čerpacích stanic v České republice tj. o 1 % více oproti roku 2018.

U čerpacích stanic členů ČAPPO bylo odebráno celkem 923 vzorků, tj.34,6 %.  Kontrolovaný podíl 34,6% byl opět mírně vyšší než odpovídá podílu čerpacích stanic členských firem ČAPPO (1400 ČS) tj.30 %.

Z celkového počtu odebraných vzorků u ČS ČAPPO (923) byl zjištěn pouze jeden nevyhovující vzorek u LPG s drobnou odchylkou od normy. Celková chybovost tak činila jen 0,1% - tedy nižší, než vykazuje celý trh. Na celkovém kontrolovaném počtu vzorků na trhu (2668) se ČAPPO podílelo pouze jedinou chybou (chybovost 0,04%).

V ostatní části trhu veřejných čerpacích stanic bylo odebráno celkem 1745 vzorků tj. 65,4 %. Chybovost i této části trhu byla 17 nevyhovujících vzorků (0,64 %). 

Podle sortimentu kontrolovaných druhů paliv za rok 2019 byly u členských firem ČAPPO všechny kontrolované vzorky (celkem 859) automobilových benzinů, motorové nafty a CNG bez chyb.

U automobilových benzinů bylo v ostatní části trhu ČS (odebráno 648 vzorků ) zjištěny 3 nevyhovující vzorky  tj. chybovost 0,5%. U motorové nafty (odebráno celkem 821 vzorků) zjištěno 13 neshod tj. chybovost 1,6%. Celková chybovost u automobilových benzinů na trhu byla 0,3 % a u motorové nafty 1%.

U alternativních paliv bylo celkem na trhu odebráno 350 vzorků a chybovost byla pouze 0,3%.

Uvedené výsledky za rok 2019 jsou potvrzením faktu, že členské firmy ČAPPO po celý rok u dominantních druhů benzinů, nafty a CNG neměly žádnou chybovost v kvalitě uvedených druhů. Členové ČAPPO pak celých 11 měsíců neměli chybovost v celém prodávaném portfoliu. Celý trh pak byl 3 měsíce bez chybovosti.

Vysokou kvalitu prodávaných pohonných hmot i služeb tak členské firmy ČAPPO potvrdily i za rok 2019. Dlouhodobě  používají osvědčené interní systémy kontroly kvality v celém procesu výroby, skladování, dopravy a prodeje zákazníkům. Nabídka sortimentu aditivovaných a prémiových paliv významně přispívá k výborné úrovni kvality prodávaných pohonných hmot v ČR.

Datum: 24. ledna 2020

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO