Výsledky monitoringu jakosti motorových paliv u čerpacích stanic ČR / ČOI

Text níže je pouze návrh uvedení stránky - převzato z webu

Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje jakost pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR provádí pravidelné měsíční odběry vzorků (automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a ethanol E85). Monitoring kvality pohonných hmot je v České republice cíleně prováděn od roku 2001. Ročně je kontrolováno kolem dvou a půl tisíce vzorků, které jsou částečně odebírány náhodně a částečně na základě upozornění spotřebitelů. Z výsledků monitoringu vyplývá, že kvalita paliva je v ČR na jedné z nejvyšších úrovní v celé Evropské unii.

Nejčastějšími zjištěnými prohřešky jsou:

  • bod vzplanutí u motorové nafty. Ten není v mnoha zemích ani kontrolován, jde v podstatě o bezpečnostní parametr a odborníci se shodují, že minimálně do hodnoty 40°C (norma předepisuje 55°C) nemá tento parametr žádný vliv na chod motoru
  • tlak par u benzinu. Tento prohřešek je nejčastěji zjišťován v jarním období, kdy je na menších čerpacích stanicích nedostatečně obměněné zimní palivo za letní (zimní benzin má předepsaný tlak par 60 - 90 kPa, zatímco letní 45 - 60 kPa). Jde též o parametr s minimálním dopadem na chod motoru, to je zřejmé už z toho, že zatímco jeden den je tlak par v hodnotě 63kPa vyhovujícím, následující den je již "mimo normu" a čerpací stanice je za takový benzin pokutována.

FQD (Fuel Quality Directive) ukládá všem členským státům provádět plošnou kontrolu kvality pohonných hmot prodávaných na trhu. Primárním důvodem zavedení tohoto monitoringu byla ochrana životního prostředí (kontrolovala se síra, olovo a další nebezpečné látky). Naopak, normované parametry nemající přímý vliv na životní prostředí monitorovány nejsou (například bod vzplanutí u motorové nafty). Výsledky evropského monitoringu jsou pravidelně (s více než ročním zpožděním) zveřejňovány.

Aby bylo možné porovnat český trh s evropským, je třeba z výsledků ČR odečíst ta zjištění, která se v EU nemonitorují (bod vzplanutí). I tak je srovnání zkresleno i jinými parametry (například tlak par), u kterého si některé členské státy (nikoli ČR) dokázaly vyjednat výjimku v závislosti na podílu přimíchaného bioethanolu. Díky tomu může jedno a totéž palivo být na jedné straně hranice v pořádku, na druhé straně jde již o produkt, který je označen jako "neodpovídající kvalitativním požadavkům".

Na základě porovnání hodnot EU a CZ výsledků monitoringu lze říci, že kvalita motorových paliv na tuzemském trhu je v rámci Evropské unie nadprůměrná.

Česká obchodní inspekce: přehled výsledků sledování a monitorování jakosti PHM v roce 2020

  Benziny Nafta LPG CNG FAME/SMN 30/E 85 Celkem
  vzorků nev. % vzorků nev. % vzorků nev. % vzorků nev. % vzorků nev. % vzorků nev. %
ČAPPO 319 1 0,3% 415 0 0,0% 40 0 0,0% 4 0 0,0% 0 0 0,0% 778 1 0,1%
ostatní 549 1 0,2% 709 9 1,3% 179 0 0,0% 28 0 0,0% 8 1 12,5% 1 473 11 0,7%
Celkem 868 2 0,2% 1 124 9 0,8% 219 0 0,0% 32 0 0,0% 8 1 12,5% 2 251 12 0,5%