Trh PHM - Čerpací stanice

Přehled o celkovém počtu evidovaných čerpacích stanic v rozdělení na veřejné, výdejní jednotky, s vymezeným přístupem a prodejem v členění na stavby a zařízení k 21. 4. 2023 je uveden v následující tabulce:

 

17. 2.

2020

9. 4.

2021

3. 1.

2022

2. 5.

2022

21. 4.

2023

Čerpací stanice celkem

7 094

7 605

7 633

7 643

7 689

 veřejné

4 008

3 991

3 978

3 965

3 961

   ČS standardní

2 837

2 843

2 848

2 847

2 845

   ČS MN

451

408

381

372 

366

   pouze LPG

529

533

531

528

522

   pouze CNG/LNG

169

186

198

199

208

   ostatní ČS

22

21

20

19

20

s vymezeným přístupem

703

734

758

765

782

 neveřejné

2 383

2 880

2 897

2 913

2 946

Oproti stavu k 2. 5. 2022 se celkový počet ČS evidovaných k 21. 4. 2023 zvýšil o 46 ČS. Ve stavu evidence je zahrnuto 191 ČS, u kterých bylo ohlášeno a dosud trvá přerušení provozu. Počet evidovaných veřejných stanic se snížil o 4, počet neveřejných stanic (výdejních jednotek) se zvýšil o 33 a počet čerpacích stanic s vymezeným přístupem se zvýšil o 17. Nově zprovozněno a zaevidováno bylo celkem 36 čerpacích stanic, naopak odhlášeno, resp. z evidence vyjmuto bylo celkem 37 stanic.

Celkový podíl ČS deklarovaných jako stavby zůstal na úrovni téměř 82 %, u veřejných ČS se podíl staveb nepatrně zvýšil na úroveň 98,7 %. Při interpretaci údajů o celkovém počtu jednotlivých typů ČS je nutno brát v úvahu skutečnost, že neustále probíhají korekce statusů evidovaných ČS podle skutečného způsobu jejich provozování. Již neprobíhá skokový nárůst počtu neveřejných výdejních jednotek, který v minulých letech přinesla novela zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů, ale stále se objevují ČS v evidenci, které vyžadují opravu statusu dle skutečnosti. Také platí, že evidence ČS je 5 vytvářena podle vlastníků ČS (vlastník, lokalita ČS). Z tohoto důvodu tak v řadě případů, a to zvláště u veřejných ČS LPG (příp. veřejných PS CNG/LNG) umístěných v areálech standardních ČS PHM jiných vlastníků, dochází k tomu, že na jedné lokalitě jsou evidovány dvě ČS, přitom obsluha ČS je zpravidla jedna pro celý areál. S výhledem na další rozšiřování sítě přidružených čerpacích stanic LPG a přidružených plnících stanic CNG příp. LNG, kde vlastníky a provozovateli jsou většinou společnosti specializované na tento produkt, předpokládáme, že počet těchto případů ještě dále poroste.

ČS standardní – veřejné víceproduktové čerpací stanice

Data jsou z údajů: MPO, Český plynárenský svaz