Přimíchávání biosložky do automobilových benzinů

Norma ČSN EN 228

Pro kvalitu automobilových benzinů prodávaných na trhu ČR platí česká, evropská norma pod označením ČSN EN 228. Tato technická norma předepisuje až 17 jakostních znaků a tvoří ji cela řada užitných vlastností, např. odpařovací vlastnosti určované destilační zkouškou, oktanové číslo vyjadřující odolnost proti klepání ale také. Kromě toho předepisuje i řadu povinných ekologických parametrů, jako obsah síry, obsah olova, jednotlivé uhlovodíkové frakce, tlak par, atd.

V rámci další ekologizace paliv je stanoven i obsah biolihu na max. 5 % objemových pro automobilové benziny, což pro současnou skladbu vozového parku benzinových automobilů v ČR plně vyhovuje. Cíl splnění úspor emisí v roce 2020 bude vyžadovat zvýšit obsah biolihu na 10%, který evropská norma již dnes připouští. Evropská norma včetně povoleného obsahu biolihu byla schválena i výrobci automobilů (ACEA - Evropské sdružení výrobců automobilů a konstruktérů motorů). Zároveň lze očekávat i využití ETBE v automobilových benzinech při respektování jakostních evropských norem.

Značení prodávaných benzinů na výdejních stojanech

Podle normy ČSN EN 228 se vyrábí a dodává na trh automobilový benzin BA 95 Natural. Podle platné legislativy pro čerpací stanice a pohonné látky má prodejce za povinnost vyznačit na výdejním stojanu platnou normu a danou kategorii paliva: benzin automobilový Super dle normy ČSN EN 228, uvést oktanové číslo: OČVM 95 (oktanové číslo výzkumnou metodou) a případně další doplňující text: bezolovnatý, bezsirný.

Podíl biosložky v benzinu

Podle české legislativy pak mají povinné osoby (výrobci, distributoři) uloženou bio povinnost –splnit za kalendářní rok v dodávkách automobilových benzinů obsah biolihu min. 4,1%. Při nesplnění jsou sankcionováni.

Vzhledem ke složení vozového parku osobních automobilů na benzin a schváleného homologovaného paliva BA 95 je nosným produktem v kategorii benzinů s podílem 97% celkové spotřeby. Tato situace a další stanovený cíl splnění emisí v letech 2017-2019 vyžaduje používat biolíh v rozsahu splnění bio povinnosti (4,1%) a normou stanovené maximální hranice (5%).

Automobilový benzin s obsahem biolihu není vhodný pro dlouhodobé skladování (více jak 4 měsíce) z důvodu vysoké vnímavosti bioetanolu k vodě při skladování či působení provozní vlhkosti, kdy líh do sebe naváže vodu, dojde k narušení rovnovážného stavu a vypadne nestandardní lihovodní směs. Společně s tímto efektem se posiluje nebezpečí koroze palivového systému vozidla.

Nadstandardní aditivace

V současnosti řada firem tento druh benzinu nadstandardně aditivuje a prodává pod různými obchodními názvy. Členské společnosti ČAPPO automobilový benzin v oktanové hladině 95 většinou aditivují celým souborem přísad. Tyto benziny mohou obsahovat speciální mazací přísady ke snížení třecích ztrát paliva, kdy mazací efekt zvyšuje výkon motoru. Ve formulaci přísad jsou také čistící přísady, které fungují na efektu "keep clean"-udržují v čistotě sací ventily, vstřikovače i spalovací prostor. Druhým efektem "clean up" – se odstraňují dříve vzniklé úsady. Tyto detergentní (čistící) přísady přispívají ke snížení spotřeby. Aditiva obsahují též protikorozní přísady právě z důvodu povinného přídavku biolihu zvyšují ochranu palivových systémů před korozí.

Velmi dobrá kvalita benzinů prodávaných na českém trhu

Výsledky kontrol České obchodní inspekce ukazují velmi dobrou kvalitu automobilových benzinů v ČR. Chybovost členských firem ČAPPO je dlouhodobě kolem 0,2%. Zároveň nám nejsou známy žádné problémy s provozem automobilů na benzin dodávaný v kvalitě ČSN EN 228 s přípustným obsahem biolihu do 5% na tuzemském trhu.

Datum: 12. října 2017

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO