ZALOŽENÍ ASOCIACE

ČAPPO vznikla jako zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 11. 1992 podle § 20f a následně občanského zákoníku a je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 58828. Tímto krokem se Česká republika začala velmi rychle zařazovat do evropského rafinérského průmyslu i v této podpůrné a lobbistické oblasti.

U zrodu asociace v roce 1992 stály firmy AGIP Československo, ARAL ČSFR, AVIA EIGL ČSFR, BP Oil Československo, Benzina, Chemapol, Chemopetrol, DU PONT -CONOCO - CS, ESSO Czechoslovakia, Kaučuk, Koramo, Mobil Oil ČSFR, OMV ČSFR, Paramo, Shell Czechoslovakia, TOTAL Československo a Tamoil ČSFR/Tempo.

Prvním předsedou představenstva ČAPPO byla zvolena firma Chemapol, reprezentována Václavem Junkem, který spolu s prvním generálním sekretářem, Jaroslavem Sudou, stáli u zrodu asociace a spolu s prvním představenstvem ve složení statutárních zástupců zakladatelských firem Chemapol, Shell Czechoslovakia, Benzina, Kaučuk, Chemopetrol, ARAL ČSFR a DU PONT - CONOCO - CS vtiskli ČAPPO její charakter a poslání, kterým je prioritně prosazování oprávněných podnikatelských požadavků a návrhů svých členů, příprava a posuzování legislativy petrolejářského průmyslu a odborná a osvětová činnost.

HISTORICKÉ POČINY

Historie 25 let činnosti asociace je protkána celou řadou významných legislativních, technických a organizačních počinů. Činy byly uskutečňovány za přispění dnešních i minulých členů v kolektivním a konstruktivním duchu a jsou výsledkem odborné a pilné práce.

Mezi nejvýznamnější patří:

 • ukončení distribuce automobilových olovnatých benzinů na trhu v ČR a zajištění náhradního paliva (Benzin SPECIAL) pro starší osobní automobily, které nemají tvrzená sedla ventilů motorů; tato zásadní strukturální změna byla realizována k 1. 1. 2001, tj. jenom s ročním zpožděním proti vyspělým zemím EU a proběhla bez problémů. Přínos ekologický: odstranění jedovatého olova z výroby a distribuce benzinu. Odstranění emisí oxidů olova ze spalných plynů do krajiny. Přínos ekonomický: zjednodušení logistiky s přínosem snížení provozních nákladů na distribuci. Odborný odhad 550 mil Kč v roce (jednorázově);
 • velmi rychlá a bezproblémová adaptace na legislativu a podmínky členství ČR v Evropské unii, zejména v oblasti bezpečnosti distribuce paliv. Přínos: velmi rychlý růst dodávek motorové nafty na trh. Rozvoj přeshraniční kamionové přepravy zboží. Index růstu prodejů mezi lety 2003 a 2017 činil +75 %;
 • navržené a schválené legislativní iniciativy asociace jako např. k zákonu o zaměstnanosti, zákonu o spotřebních daních, zákonu o pohonných hmotách, zákonu o ochraně ovzduší a řadě dalších
 • implementace směrnice EU o jakosti benzinu a motorové nafty a výroba a distribuce pohonných hmot lepších ekologických parametrů, než předepisují evropské a české technické normy. Přínos ekologický: plnění přísných EN 228 a 590 snížení emisí oxidu siřičitého, oxidu dusíku, CH a prachových částic. Přínos ekonomický: nárůst prodejů PHM;
 • velmi vysoká úroveň kvality prodávaných pohonných hmot; chybovost z odebraných vzorků se pohybuje trvale v úrovni 0,2 až 0,5 %; jedná se o důsledek důsledného uplatňování firemních předpisů nakládání s palivy. Přínos ekologický. Přínos ekonomický: nárůst prodejů, spokojenost zákazníků;
 • výroba a distribuce pohonných hmot pro motorová vozidla se zlepšenými užitnými vlastnostmi tzv. „povýrobní aditivací“ a zavádění „prémiových paliv“; jejich podíl na trhu je již více jak 20 %; Přínos ekonomický: rozšíření sortimentu PHM o typy pro nejmodernější vozidla;
 • v zákoně 587/1992 Sb., o spotřebních daních (již nahrazen dnes platným zákonem 353/2003 Sb.), byla v rámci jeho novelizace řešena problematika „povýrobní aditivace“ pohonných hmot ke zlepšení užitných vlastností paliva. Odstranění možného dvojího zdanění PHM představovalo částku 2,7 mld. Kč/rok pro osoby uvádějících pohonné hmoty do volného daňového oběhu;
 • výroba a distribuce bezsirných motorových paliv počínaje rokem 2009 až po dnešních 10 mg na kg. Přínos ekologický: snížení emisí oxidů síry;
 • spolupráce na přípravě a aplikaci legislativních předpisů z oblasti vytváření nouzových zásob ropy a ropných produktů, barvení a značkování minerálních olejů, zdaňování paliv a maziv spotřební daní, ochrany ovzduší, nakládání s odpady a obaly, zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona o pohonných hmotách a řady dalších. Přínos: zjednodušení regulačních opatření, zprůhlednění trhu;
 • podpora provádění plošné a nezávislé státní kontroly jakosti prodávaných pohonných hmot a monitorování jejich kvality; prosazení zavedení zveřejňování firem, které uvádí na trh paliva, jež mohou poškodit motory nebo svědčí o daňovém podvodu. Přínos ekologický. Přínos ekonomický: zlepšení služeb motoristům;
 • zavádění vlastních kontrolních systémů kvality prodávaných motorových paliv u čerpacích stanic, vlastní firemní kultury poskytování služeb zákazníkům, což se trvale projevuje ve vynikajících výsledcích v kvalitě prodávaných benzinů a motorové nafty, jež je několika násobně lepší než zbytku trhu. Přínos ekologický. Přínos ekonomický: zlepšení služeb motoristům;
 • zajištění mísení biopaliv do motorových paliv ve smyslu zákona o ochraně ovzduší a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Členské firmy od roku 2007 plní předepsaný limit mísení biopaliv do pohonných hmot. Přínos ekonomický: odstranění hrozby pokuty, posun povinnosti používat biopaliva o 3 roky;
 • zajištění technických a obchodních opatření ke snížení emisí ze spalování pohonných hmot o 2 % ve smyslu zákona o ochraně ovzduší; zpracování technicko-ekonomických studií, prokazujících nereálnost snížení emisí o 6 % v roce 2020, plní předepsaný limit mísení biopaliv do pohonných hmot. Přínos ekonomický: odstranění hrozby pokuty;
 • vytvoření nového interního informačního systému o dodávkách paliv a maziv na trhu v ČR. Přínos: zlepšení informovanosti členů;
 • spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým statistickým úřadem na přípravě a zavedení statistických sledování trhu paliv a maziv a čerpacích stanic podle evropských standardů;
 • spolupráce s Ministerstvem financí a Generálním ředitelství cel na legislativních a organizačních opatřeních k potírání daňových podvodů při obchodování s pohonnými hmotami; prosazení zákonem o pohonných hmotách povinné skládání kaucí pro činnost distributora pohonných hmot s efektem očištění trhu distributorů. Přínos ekonomický: posílení pozice členů ČAPPO distributorů na trhu PHM;
 • technická a organizační spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví při přebírání evropských technických norem paliv a maziv;
 • zpracování celé řady metodických doporučení, informací, předpisů a vzorů z oblasti paliv a maziv a bezpečnosti provozu čerpacích stanic určených pro členské firmy;
 • pravidelné hodnocení mimořádných událostí (havárie, požáry, výbuchy a úrazy), rozbor jejich příčin a spolupráce na stanovení nápravných opatření Přínos: zlepšení bezpečnostní situace, omezení mimořádných událostí;
 • pravidelné kontroly bezpečnosti (Safety Walk) na čerpacích stanicích a provozech s cílem výměny zkušeností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 • organizování pravidelných odborných seminářů a konferencí ve spolupráci s Veletrhy Brno v rámci doprovodného programu veletrhů AUTOSALON a AUTOTEC a dalších odborných konferencí a seminářů;
 • účast na tuzemských a zahraničních odborných konferencích a seminářích s tématikou fosilních motorových a alternativních paliv (APROCHEM, REOTRIB apod.);
 • posílení činnosti ČAPPO prostřednictvím rekonstrukce složení sekretariátu a zřízení funkce výkonného ředitele s cílem posílení vyjednávací pozice. Přínos: zlepšení úrovně činnosti ČAPPO;
 • organizování osvětových seminářů pro členy a partnerské organizace k problematice zákona o pohonných hmotách, zákona o spotřebních daních, zákona o ochraně ovzduší, nových paliv pro silniční dopravu, snižování emisí, bezpečnostních standardů a dalších. V roce 2017 byly zorganizovány dva semináře: Bezpečnost distribuce PHM a Nová paliva pro vznětové motory;
 • partnerství se společností PETROLmedia při osvětové činnosti v petrolejářském průmyslu a provozu čerpacích stanic formou PR článků a odborných statí v PETROLmagazínu a účastí na odborné akci PETROLsummit;
 • účast na činnosti Technologické platformy silniční doprava v pracovní skupině Nová motorová paliva pro silniční dopravu;
 • zapojení do projektu Rozvoj aplikačního potenciálu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, v části Motorová paliva pro dopravu;
 • účast na činnosti České technologické platformy pro využití biosložek v chemickém průmyslu a dopravě;
 • iniciace Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí ke zvýšení kontrol plnění předpisů a norem u nestandardních čerpacích stanic;
 • zapojení do poradenské a konzultativní činnosti pro orgány státní sféry, studenty a odbornou veřejnost;
 • úspěšná rekonstrukce organizace a modernizace činnosti asociace realizovaná v období 2014 až 2015;
 • zřízení vlastních internetových stránek a jejich rekonstrukce v roce 2017.

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

© 2019 ČAPPO - Všechna práva vyhrazena.  |  Stará verze stránek  |  Redakční systém i-servis.cz