ETICKÁ PRAVIDLA ČLENSKÝCH FIREM ČESKÉ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU (ČAPPO)

Podnikatelským záměrem členů ČAPPO je cílevědomá, odpovědná a efektivní účast na trhu pohonných hmot a ostatních ropných produktů v České republice. Členové ČAPPO dbají na vysokou úroveň jimi poskytovaných služeb, kladou důraz na vybudování a spolehlivost obchodních a podnikatelských vztahů v konkurenčním prostředí tohoto trhu. Právní předpisy, které upravují chování účastníků trhu, považují za minimum etiky. Dobrovolně se zavazují chovat se ve své obchodní a podnikatelské činnosti nad rámec zákonných norem ve smyslu tohoto etického kodexu:

1. Členové ČAPPO důsledně dodržují právní řád České republiky a nevykonávají žádnou činnost, jež by byla proti jeho liteře a duchu.

2. Respektují platné předpisy o ochraně životního prostředí a snaží se docilovat vmístních podmínkách příznivějších parametrů, než stanoví právní normy. Provádějí politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí v zájmu těch subjektů, které mohou být jejich činností ovlivněny.

3. Zavazují se zaručit zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky z hlediska bezpečnosti práce a chránit před úrazem zákazníky a třetí osoby. Tuto politiku bezpečnosti práce budou podporovat i u svých partnerů.

4. Zaručují, že kvalita jimi prodávaných výrobků a služeb odpovídá normám platným v ČR a je v souladu s popisy a prohlášeními, jež se k nim vztahují. Za jakost těchto výrobků ručí.

5. Své obchodní a podnikatelské činnosti rozvíjejí v tomto etickém rámci na základě korektní soutěže, odmítají jakékoliv projevy vzájemného veřejného napadání mezi členy pro rozdílné názory, odmítají účast kteréhokoliv svého zaměstnance a partnera na korupci, resp. nečestných aktivitách.

6. Žádný z členů ČAPPO se nebude pokoušet přímo nebo nepřímo získat zapracované zaměstnance, kteří jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru u jiného člena ČAPPO, za účelem získání určité hospodářské výhody. Členové ČAPPO budou též ctít obchodní zvyklost, pokud jde o zaměstnávání pracovníků propuštěných jinými členy ČAPPO pro porušování předpisů těchto organizací. Vědomě nebude angažována žádná osoba, která porušila etické zásady příslušného člena ČAPPO.

7. Řádné plnění uzavřených smluv a ujednání považují členové ČAPPO za zásadní předpoklad pozitivního rozvoje obchodních vztahů.

8. K získání a udržení zákazníků členové ČAPPO vyvíjejí a nabízejí výrobky a služby výhodné z hlediska ceny, jakosti a bezpečnosti, což je dáno jejich značnými zkušenostmi technologickými, komerčními i ochrany životního prostředí.

9. Při náborových akcích, v inzerátech a při ostatních komerčních činnostech nesmí členové ČAPPO používat žádné prostředky, výrobky, služby nebo jakékoliv jiné aktivity, kterými by mohla být způsobena škoda nebo poškozena pověst, resp. důvěryhodnost ostatních účastníků trhu. Srovnávání výrobků je možné pouze v rámci platných právních předpisů a nesmí budit klamný dojem.

10. Členové ČAPPO vykonávají svou činnost na veřejnosti a před veřejným míněním. Pro veřejnost a zainteresované poskytují všechny informace a údaje, které jsou oprávněni poskytovat a které nepoškozují hospodářské zájmy vlastní nebo zájmy smluvního partnera.

11. Členové ČAPPO spolupracují s příslušnými státními orgány na vypracování a revizi legislativních předpisů týkajících se petrolejářského průmyslu a životního prostředí.

12. Členové ČAPPO spolupracují s příslušnými státními orgány při potírání jakékoliv hospodářské trestné činnosti.

13. Porušení těchto etických pravidel členem ČAPPO se projednává podle procedurálního postupu, který je jejich nedílnou součástí.

Schváleno valnou hromadou členů Asociace dne 27. listopadu 2008.

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

© 2019 ČAPPO - Všechna práva vyhrazena.  |  Stará verze stránek  |  Redakční systém i-servis.cz