ČAPPO sdružuje společnosti podnikající v petrolejářském oboru na území ČR, které mají stejné podnikatelské cíle. Programově nesleduje žádné politické či ideologické cíle a je protagonistou etického a spravedlivého chování na trhu. Není podnikatelským subjektem. Považuje se, a je i tak okolím vnímána, jako odborná a profesionální základna petrolejářů.

Vnitřní činnost asociace se řídí zásadně demokratickými pravidly. Zásadně se vyhýbá projednávání interní obchodní činnosti členů.

Při prosazování našich zájmů jsme nikdy nepoužili neetických prostředků, nepravdivých informací nebo dokonce určitý druh vydírání, o který se, bohužel, některá uskupení a jednotlivci dosud pokoušejí. Vždy jsme používali technicky a ekonomicky podložené argumenty a zejména jsme se snažili dokazovat, že přijetí našich návrhů je v zájmu nejen našich členských firem, ale i dalších subjektů a v řadě případů i celého státu.

Samozřejmě, že tato etická, a tím náročná, cesta v našem správním a politickém prostředí není vždy plně úspěšná. Jsme si toho vědomi, ale náš způsob jednání a chování je pro nás trvalou hodnotou a zásadou.

Podmínkou členství v asociaci je proto etické podnikání, trestní bezúhonnost firmy a manažerů, plnění legislativy a norem ČR, veřejné odmítání nekalých obchodních praktik, podpora činnosti asociace a respektování rozhodnutí většiny členů.

SPOLUPRÁCE

 • zákonodárné sbory a státní orgány ČR
 • asociace automobilového průmyslu ČR
 • nevládní organizace ČR
 • vysoké školy, výzkumné a vývojové organizace ČR
 • orgány a pracovní komise EU
 • Evropským úřad pro standardizaci CEN
 • Statistický úřad Evropských společenství (EUROSTAT)
 • Sdružení EUROPIA
 • Organizace CONCAWE

ČAPPO DBÁ NA

 • dodržování legislativy České republiky dodržování obecných etických principů,
 • zásady šetrného přístupu k životnímu prostředí,
 • poskytování služeb na evropské úrovni,
 • korektní hospodářskou soutěž a podnikání.

ČAPPO SE ŘÍDÍ

 • Zakladatelskou smlouvou Asociace,
 • Stanovami České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu,
 • Etickými pravidly členských firem České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu,
 • Procedurálním postupem při projednávání porušení etických pravidel členských firem ČAPPO,
 • Organizačním a pracovním řádem Asociace a jednacím řádem představenstva.
 • prosazování oprávněných legislativních požadavků členů asociace
 • spravedlivá soutěž a rovné konkurenční podmínky na trhu
 • obrana proti nadměrné regulaci omezující podnikání
 • rovnoprávné a spravedlivé zdanění energií v dopravě
 • boj proti nekalým praktikám trhu s ropnými produkty
 • maximální bezpečnost distribuce pohonných hmot
 • ochrana životního prostředí
 • udržitelné a společensky a ekonomicky únosné snižování emisí v dopravě
 • férový pohled na podnikání vprůmyslu ropy pro media a veřejnost

ZALOŽENÍ ASOCIACE

ČAPPO vznikla jako zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 11. 1992 podle § 20f a následně občanského zákoníku a je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 58828. Tímto krokem se Česká republika začala velmi rychle zařazovat do evropského rafinérského průmyslu i v této podpůrné a lobbistické oblasti.

U zrodu asociace v roce 1992 stály firmy AGIP Československo, ARAL ČSFR, AVIA EIGL ČSFR, BP Oil Československo, Benzina, Chemapol, Chemopetrol, DU PONT -CONOCO - CS, ESSO Czechoslovakia, Kaučuk, Koramo, Mobil Oil ČSFR, OMV ČSFR, Paramo, Shell Czechoslovakia, TOTAL Československo a Tamoil ČSFR/Tempo.

Prvním předsedou představenstva ČAPPO byla zvolena firma Chemapol, reprezentována Václavem Junkem, který spolu s prvním generálním sekretářem, Jaroslavem Sudou, stáli u zrodu asociace a spolu s prvním představenstvem ve složení statutárních zástupců zakladatelských firem Chemapol, Shell Czechoslovakia, Benzina, Kaučuk, Chemopetrol, ARAL ČSFR a DU PONT - CONOCO - CS vtiskli ČAPPO její charakter a poslání, kterým je prioritně prosazování oprávněných podnikatelských požadavků a návrhů svých členů, příprava a posuzování legislativy petrolejářského průmyslu a odborná a osvětová činnost.

HISTORICKÉ POČINY

Historie 25 let činnosti asociace je protkána celou řadou významných legislativních, technických a organizačních počinů. Činy byly uskutečňovány za přispění dnešních i minulých členů v kolektivním a konstruktivním duchu a jsou výsledkem odborné a pilné práce.

Mezi nejvýznamnější patří:

 • ukončení distribuce automobilových olovnatých benzinů na trhu v ČR a zajištění náhradního paliva (Benzin SPECIAL) pro starší osobní automobily, které nemají tvrzená sedla ventilů motorů; tato zásadní strukturální změna byla realizována k 1. 1. 2001, tj. jenom s ročním zpožděním proti vyspělým zemím EU a proběhla bez problémů. Přínos ekologický: odstranění jedovatého olova z výroby a distribuce benzinu. Odstranění emisí oxidů olova ze spalných plynů do krajiny. Přínos ekonomický: zjednodušení logistiky s přínosem snížení provozních nákladů na distribuci. Odborný odhad 550 mil Kč v roce (jednorázově);
 • velmi rychlá a bezproblémová adaptace na legislativu a podmínky členství ČR v Evropské unii, zejména v oblasti bezpečnosti distribuce paliv. Přínos: velmi rychlý růst dodávek motorové nafty na trh. Rozvoj přeshraniční kamionové přepravy zboží. Index růstu prodejů mezi lety 2003 a 2017 činil +75 %;
 • navržené a schválené legislativní iniciativy asociace jako např. k zákonu o zaměstnanosti, zákonu o spotřebních daních, zákonu o pohonných hmotách, zákonu o ochraně ovzduší a řadě dalších
 • implementace směrnice EU o jakosti benzinu a motorové nafty a výroba a distribuce pohonných hmot lepších ekologických parametrů, než předepisují evropské a české technické normy. Přínos ekologický: plnění přísných EN 228 a 590 snížení emisí oxidu siřičitého, oxidu dusíku, CH a prachových částic. Přínos ekonomický: nárůst prodejů PHM;
 • velmi vysoká úroveň kvality prodávaných pohonných hmot; chybovost z odebraných vzorků se pohybuje trvale v úrovni 0,2 až 0,5 %; jedná se o důsledek důsledného uplatňování firemních předpisů nakládání s palivy. Přínos ekologický. Přínos ekonomický: nárůst prodejů, spokojenost zákazníků;
 • výroba a distribuce pohonných hmot pro motorová vozidla se zlepšenými užitnými vlastnostmi tzv. „povýrobní aditivací“ a zavádění „prémiových paliv“; jejich podíl na trhu je již více jak 20 %; Přínos ekonomický: rozšíření sortimentu PHM o typy pro nejmodernější vozidla;
 • v zákoně 587/1992 Sb., o spotřebních daních (již nahrazen dnes platným zákonem 353/2003 Sb.), byla v rámci jeho novelizace řešena problematika „povýrobní aditivace“ pohonných hmot ke zlepšení užitných vlastností paliva. Odstranění možného dvojího zdanění PHM představovalo částku 2,7 mld. Kč/rok pro osoby uvádějících pohonné hmoty do volného daňového oběhu;
 • výroba a distribuce bezsirných motorových paliv počínaje rokem 2009 až po dnešních 10 mg na kg. Přínos ekologický: snížení emisí oxidů síry;
 • spolupráce na přípravě a aplikaci legislativních předpisů z oblasti vytváření nouzových zásob ropy a ropných produktů, barvení a značkování minerálních olejů, zdaňování paliv a maziv spotřební daní, ochrany ovzduší, nakládání s odpady a obaly, zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona o pohonných hmotách a řady dalších. Přínos: zjednodušení regulačních opatření, zprůhlednění trhu;
 • podpora provádění plošné a nezávislé státní kontroly jakosti prodávaných pohonných hmot a monitorování jejich kvality; prosazení zavedení zveřejňování firem, které uvádí na trh paliva, jež mohou poškodit motory nebo svědčí o daňovém podvodu. Přínos ekologický. Přínos ekonomický: zlepšení služeb motoristům;
 • zavádění vlastních kontrolních systémů kvality prodávaných motorových paliv u čerpacích stanic, vlastní firemní kultury poskytování služeb zákazníkům, což se trvale projevuje ve vynikajících výsledcích v kvalitě prodávaných benzinů a motorové nafty, jež je několika násobně lepší než zbytku trhu. Přínos ekologický. Přínos ekonomický: zlepšení služeb motoristům;
 • zajištění mísení biopaliv do motorových paliv ve smyslu zákona o ochraně ovzduší a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Členské firmy od roku 2007 plní předepsaný limit mísení biopaliv do pohonných hmot. Přínos ekonomický: odstranění hrozby pokuty, posun povinnosti používat biopaliva o 3 roky;
 • zajištění technických a obchodních opatření ke snížení emisí ze spalování pohonných hmot o 2 % ve smyslu zákona o ochraně ovzduší; zpracování technicko-ekonomických studií, prokazujících nereálnost snížení emisí o 6 % v roce 2020, plní předepsaný limit mísení biopaliv do pohonných hmot. Přínos ekonomický: odstranění hrozby pokuty;
 • vytvoření nového interního informačního systému o dodávkách paliv a maziv na trhu v ČR. Přínos: zlepšení informovanosti členů;
 • spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým statistickým úřadem na přípravě a zavedení statistických sledování trhu paliv a maziv a čerpacích stanic podle evropských standardů;
 • spolupráce s Ministerstvem financí a Generálním ředitelství cel na legislativních a organizačních opatřeních k potírání daňových podvodů při obchodování s pohonnými hmotami; prosazení zákonem o pohonných hmotách povinné skládání kaucí pro činnost distributora pohonných hmot s efektem očištění trhu distributorů. Přínos ekonomický: posílení pozice členů ČAPPO distributorů na trhu PHM;
 • technická a organizační spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví při přebírání evropských technických norem paliv a maziv;
 • zpracování celé řady metodických doporučení, informací, předpisů a vzorů z oblasti paliv a maziv a bezpečnosti provozu čerpacích stanic určených pro členské firmy;
 • pravidelné hodnocení mimořádných událostí (havárie, požáry, výbuchy a úrazy), rozbor jejich příčin a spolupráce na stanovení nápravných opatření Přínos: zlepšení bezpečnostní situace, omezení mimořádných událostí;
 • pravidelné kontroly bezpečnosti (Safety Walk) na čerpacích stanicích a provozech s cílem výměny zkušeností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 • organizování pravidelných odborných seminářů a konferencí ve spolupráci s Veletrhy Brno v rámci doprovodného programu veletrhů AUTOSALON a AUTOTEC a dalších odborných konferencí a seminářů;
 • účast na tuzemských a zahraničních odborných konferencích a seminářích s tématikou fosilních motorových a alternativních paliv (APROCHEM, REOTRIB apod.);
 • posílení činnosti ČAPPO prostřednictvím rekonstrukce složení sekretariátu a zřízení funkce výkonného ředitele s cílem posílení vyjednávací pozice. Přínos: zlepšení úrovně činnosti ČAPPO;
 • organizování osvětových seminářů pro členy a partnerské organizace k problematice zákona o pohonných hmotách, zákona o spotřebních daních, zákona o ochraně ovzduší, nových paliv pro silniční dopravu, snižování emisí, bezpečnostních standardů a dalších. V roce 2017 byly zorganizovány dva semináře: Bezpečnost distribuce PHM a Nová paliva pro vznětové motory;
 • partnerství se společností PETROLmedia při osvětové činnosti v petrolejářském průmyslu a provozu čerpacích stanic formou PR článků a odborných statí v PETROLmagazínu a účastí na odborné akci PETROLsummit;
 • účast na činnosti Technologické platformy silniční doprava v pracovní skupině Nová motorová paliva pro silniční dopravu;
 • zapojení do projektu Rozvoj aplikačního potenciálu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, v části Motorová paliva pro dopravu;
 • účast na činnosti České technologické platformy pro využití biosložek v chemickém průmyslu a dopravě;
 • iniciace Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí ke zvýšení kontrol plnění předpisů a norem u nestandardních čerpacích stanic;
 • zapojení do poradenské a konzultativní činnosti pro orgány státní sféry, studenty a odbornou veřejnost;
 • úspěšná rekonstrukce organizace a modernizace činnosti asociace realizovaná v období 2014 až 2015;
 • zřízení vlastních internetových stránek a jejich rekonstrukce v roce 2017.

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

© 2019 ČAPPO - Všechna práva vyhrazena.  |  Stará verze stránek  |  Redakční systém i-servis.cz