CZ | EN

Činnost

Hlavní úkoly České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

1. Být ve styku s příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, odbornými     ministerstvy, centrálními orgány, výzkumnými ústavy a vysokými školami a odbornými     organizacemi a institucemi při projednávání zásadních otázek majících vztah k profesionálním     zájmům členských firem.

 

2. Vytvářet u odborné veřejnosti a státních orgánů pozitivní názor na petrolejářský průmysl     jako strategické odvětví hospodářství.


3. Poskytovat členským firmám a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti technické a     odborné informace a konzultace.

 

4. Pomáhat členům při rozšiřování kontaktů v tuzemsku i v zahraničí vysíláním a přijímáním     odborných delegací a udržováním styků se zahraničními asociacemi, organizacemi EUROPIA a     CONCAWE.


5. Vytvářet pro členské firmy datovou a informační  základnu o petrolejářském trhu v ČR  a      zemích EU se zaměřením na okolní státy.


6. Koordinovat a reprezentovat zájmy svých členů:
    - zpracováním společných stanovisek členských firem Asociace k hospodářským, legislativním       a odborným problémům v odvětví,
    - sledováním praktického naplnění právních předpisů a norem,
    - iniciativním předkládáním návrhů, revize a novel legislativních předpisů a technických norem       z odvětví zpracování ropy,
    - připomínkováním legislativních předpisů a technických norem z odvětví,
    - projednáváním chování podnikatelských subjektů, které je v rozporu s obchodními       zvyklostmi a dobrými mravy hospodářské soutěže,
    - systematickým informováním členů o dlouhodobých a krátkodobých jevech hospodářského       vývoje, o hospodářsko-politických programech a hlavních změnách na tuzemském a       zahraničním trhu,
    - vytvářením podmínek pro vzájemnou výměnu informací a dat, které nemají podobu       obchodního tajemství.


7. Vytvářet podmínky pro plnění vyšších ukazatelů, než jsou zakotveny v právních předpisech a     normách, a to zejména při ochraně životního prostředí a poskytování služeb.


8. Obhajovat oprávněné hospodářské a legislativní zájmy členských firem.